เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระ 72 งวด ทำสัญญาครั้งเดียวเบิกเงินใช้ได้ตลอดจนกว่าจะครบวงเงินที่เปิดไว้

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด และไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์

เพื่อให้สมาชิกนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 360 งวด หรือไม่เกินอายุ 65 ปี เพื่อซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

การไถ่ถอนที่ดิน หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ"

วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 360 งวด แต่ไม่เกินอายุ 65 ปี เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

หรือห้องชุดในอาคารชุด 

จำนวนผู้เข้าชม
1946620

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1