เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เงินฝากออมทรัพย์

 

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์

 

1. การเปิดบัญชี

    - เปิดรับฝากเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

    - การขอเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง พร้อมยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน

      หรือบัตรประจำตัวประชาชน  หรือติดต่อผ่านตัวแทนสหกรณ์ตามสังกัดของสมาชิก

    - วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.-บาท

    - สมาชิกแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงหนึ่งบัญชี

 

2. วิธีการฝากเงิน

    - ฝากด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินหรือเช็คส่วนตัว โดยสั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด"

    - หรือฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ 7 แห่ง โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment) คลิกโหลดแบบฟอร์ม ยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์

      การฝากเงิน  กรอก Ref.2 ใส่รหัส  002  ใส่เลขบัญชีสหกรณ์ของสมาชิก 10 ช่องหลัง

    - หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์

ชื่อบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”

เลขที่  073-1-06900-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อย กฟภ.

หรือ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด"

เลขที่ 179-2-11003-1 ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดพงษ์เพชร

เมื่อโอนแล้ว ให้นำใบฝาก (Pay In) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ทราบทันทีภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่โอน สอ.กฟภ. จะรับทราบ

และบันทึกการรับฝาก ให้ในวันที่รับแจ้งเท่านั้น

    - สมาชิกต่างจังหวัดฝากเงินได้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ตามเลขที่ดังกล่าวข้างต้น แล้วแฟกซ์ใบฝาก ให้สหกรณ์

      พร้อมส่งต้นฉบับให้ด้วย เพื่อสหกรณ์จะปรับยอดเงินฝากให้ถูกต้อง สำหรับสมุดเงินฝากสมาชิกนำไปปรับยอดเงินภายหลังได้

 

3. การถอนเงินฝาก

    - การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

    - ถอนเป็นเงินสด ได้ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อวันต่อบัญชี

    - การถอนเงินเป็นเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 วัน โดยสั่งจ่ายในชื่อสมาชิกผู้ฝากเงินเท่านั้น

      สมาชิกในต่างจังหวัดให้ส่งใบถอนเงินฝากพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์จะมารับเช็คที่สหกรณ์เอง หรือ ให้ส่งเป็นตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด

      สาขาอะไร และแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนด้วย

 

4. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

    - คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 2 ครั้ง

      ในวันที่ 27 มิถุนายน และวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี

 

5. สมุดเงินฝากสูญหาย

    หากสมาชิกทำสมุดเงินฝากสูญหายและประสงค์จะให้สหกรณ์ออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่จะต้องมีสำเนาบันทึก แจ้งความและเสียค่าธรรมเนียม

    50 บาท

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946635

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1