เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เงินฝากประจำเพิ่มพูน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากประจำเพิ่มพูน

1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น

 

2. การเปิดบัญชี

    2.1 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท

    2.2 เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี

 

3. การฝากเงิน

    3.1 วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

    3.2 วิธีการฝากโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก หรือนำเงินฝากที่สหกรณ์

    3.3 ฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือน รวม 24 เดือน หรือฝากไม่ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 เดือน รวมไม่เกิน 26 เดือน

    3.4 ฝากไม่ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ครั้ง จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ณ วันที่เปิดบัญชี) และต้องเสียภาษี 15%

          ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

 

4. การถอนเงิน

    4.1 กรณีการถอนเงินฝาก ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

    4.2 กรณีการถอนเงินฝาก ถ้าฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี

          และต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

 

5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย

    5.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบวก 1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

          บวก 1% เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 4.00%)

    5.2 คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน

    5.3 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

จำนวนผู้เข้าชม
1946639

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1