เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

1. คุณสมบัติสำหรับผู้ขอเปิดบัญชี

1.1 สมาชิกที่เกษียณ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

1.2 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

1.3 สมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ. , สอ.กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป

 

2. การเปิดบัญชี

2.1 เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี

2.2 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

 

3. การฝากเงิน

3.1 วงเงินฝากสูงสุดรวมตลอดระยะเวลาของบัญชีคือยอดเงินรวมข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 มีดังนี้

3.1.1 เงินที่ได้รับจาก กสช. สุทธิ หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น

3.1.2 เงินพึงได้ (สุทธิ) ที่ได้รับจาก กฟภ. หักด้วยเงินที่นำมาซื้อหุ้น

3.2 ต้องนำเงินมาฝากภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน และต้องฝากครั้งเดียวของยอดเงินที่มีสิทธิฝากเงินในแต่ละครั้ง

 

4. การถอนเงิน

4.1 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเดือนใดถอนเงินฝากเกิน 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1

      ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

4.2 กรณีสมาชิกถอนเงินฝากไปแล้วสามารถนำเงินมาฝากได้แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่มีในข้อ 3.1

 

5. อัตราดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย

5.1 อัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบวก 1%

5.2 คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน

5.3 จ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง (ทุกวันที่ 27 มีนาคม , 27 มิถุนายน , 27 กันยายน , 27 ธันวาคม)

5.4 ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอ.กฟภ. เท่านั้น

5.5 ถ้ายอดเงินฝากต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

  

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946515

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1