เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

สมัครสมาชิกสามัญ

 

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์นี้

4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 20 บาท และชำระค่าหุ้น ตามข้อบังคับของสหกรณ์

(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สมาชิกผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์แล้ว และมีความประสงค์จะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

นับถัดจากวันที่คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้ออกจากการเป็นสมาชิก และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายละ 500 บาท

หากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งที่ 2 แล้ว และขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ เหตุใด ๆ ก็ตาม จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สหกรณ์อีกไม่ได้

 

สิทธิของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิก

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946509

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1