เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

สมัครสมาชิกสมทบ

 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

4. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

    (ก) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก

    (ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ 100 บาท และชำระค่าหุ้น 100 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก  สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้

 

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์

2. ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ 2 ประเภท ประเภทละ 1 บัญชี  คือ  

- เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

3. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง

4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ฐานะสมรส และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

    ให้เปลี่ยนแปลง

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946509

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1