เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

การขาดจากสมาชิกภาพ

 

การออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้

 

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออกจากสหกรณ์

3. วิกลจริต

4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

5. ถูกออกจากการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีความผิด

6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ไม่ชำระค่าธรรมเนียม แรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก

หรือเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

2. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

3. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

4. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราว

    สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

5. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน

    หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์

    ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946623

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1