เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ประกันชีวิต

 

เงื่อนไขความคุ้มครองโครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้

ระหว่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กับ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


 

1. สหกรณ์ตกลงให้บริษัทเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสมาชิกที่กู้เงินสามัญของสหกรณ์ตามเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 4 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน

 

2559  ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน

 

2. บริษัท จะให้ความคุ้มครองสมาชิกของสหกรณ์ ตามเงื่อนไขดังนี้

 

    2.1 สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1 จะต้องเป็นสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ โดยมีอายุระหว่าง 16-61 ปี โดยให้มีความคุ้มครองตั้งแต่

 

วันที่รับเงินกู้จากสหกรณ์

 

    2.2 บริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ทุกกรณี 24 ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลก โดยได้รับเงินทดแทนเต็ม

 

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

    2.3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองกรณีสมาชิกทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย  มีผลทำให้สมาชิกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 

ในการประกอบอาชีพ โดยสิ้นเชิงตลอดไป และความทุพพลภาพนั้นมีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับเงินทดแทนเต็ม

 

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

    กรณีสมาชิกทุพพลภาพด้วยเหตุดังต่อไปนี้  ให้ได้รับเงินทดแทนทันที โดยไม่ต้องรอผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ

 

(1) สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถกลับมามองเห็นได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป

 

(2) สูญเสียแขนหรือขาทั้งสองข้าง (ถูกตัดออกจากร่างกายที่เหนือข้อมือหรือข้อเท้า)   

 

(3) สูญเสียแขนหนึ่งข้างและขาหนึ่งข้าง(ถูกตัดออกจากร่างกายที่เหนือข้อมือและข้อเท้า)

 

    2.4 สมาชิกที่มีจำนวนเงินเอาประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท  บริษัทจะให้ความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินเอาประกัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ  

 

แต่ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรก

 

    2.5 สมาชิกเดิมที่มีการทำประกันต่อเนื่อง แต่ไม่ครบ 1 ปี บริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

 

เต็มจำนวนเงินเอาประกันโดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ แต่ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรก

 

    2.6 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการใหม่ หรือสมาชิกเดิมที่ขอเพิ่มทุนประกัน มีจำนวนเงินมากกว่า 1,500,000 บาท จะต้องแถลงสุขภาพทุกราย

 

เพื่อประกอบการพิจารณารับทำประกัน

 

    2.7 สมาชิกเดิมที่มีการทำประกันต่อเนื่อง ครบ 1 ปี บริษัทจะให้ความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินเอาประกัน  โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ

 

3. บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันจากสหกรณ์เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 46.00 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท

 

4. การจ่ายค่าเบี้ยประกันตามข้อ 3  สหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวมจ่ายให้แก่บริษัทเป็นรายเดือน ตามเวลาที่สหกรณ์กำหนด

 

5. การพิจารณารับทำประกันวงเงินเกิน 1,500,000 บาท  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารคำขอเอาประกันแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณารับทำประกัน

 

ประมาณ 2 สัปดาห์ โดยบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับเอกสารตัวจริงที่สหกรณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือตามที่สหกรณ์กำหนด

 

กรณีสมาชิกของสหกรณ์มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีประวัติการรักษาโรคที่เป็นมาก่อนการรับทำประกัน บริษัทอาจพิจารณาให้สมาชิก

 

ตรวจสุขภาพเป็นรายๆ ได้ตามความจำเป็น

 

6. การจ่ายสินไหมทดแทน  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทน

 

ให้แก่สหกรณ์ในฐานะผู้รับประโยชน์ ดังนี้

 

    6.1 กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้ดำเนินการจ่ายภายใน 7 วันทำการ

 

    6.2 กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยเกิน 1,500,000 บาท ให้ดำเนินการจ่ายภายใน 15 วันทำการ

 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่เป็นตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์  

 

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6.2  บริษัทอาจขยายออกไปได้ตาม  ความจำเป็นแต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยบริษัทต้องแจ้ง

 

เหตุผลการขยายเวลาให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  การพิจสูจน์การเรียกร้องค่าสินไหมดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของบริษัท

 

7. ในกรณีบริษัทจ่ายสินไหมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายสินไหมทดแทน

 

ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่พ้นกำหนดจนถึงวันที่ได้รับค่าสินไหมครบถ้วน

 

8. บริษัทจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการรับทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกเดือน

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946542

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1