เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2562 - 2563
 • นางชินเสณี อุ่นจิตติ

  ประธานกรรมการดำเนินการ

 • นายเสรี  ปรัชญกุล

  รองประธานกรรมการดำเนินการ

 • นายพรศักดิ์ จุฑากาญจน์

  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก

 • นายปิยพจน์ รุธิรโก

  กรรมการดำเนินการ

 • นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ 

  กรรมการดำเนินการ

 • นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

  กรรมการดำเนินการ

 • ว่าที่ร้อยตรีจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน

  กรรมการดำเนินการ

 • นายชาติชาย ภุมรินทร์

  กรรมการดำเนินการ

 • นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

  กรรมการดำเนินการ

 • นายรณภา ทองโปร่ง

  กรรมการดำเนินการ

 • น.ส.วัชราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  กรรมการดำเนินการ

 • นายโจม ยืนนาน

  กรรมการดำเนินการ

 • นายธนชัย ร้อยศรี

  กรรมการดำเนินการ

 • นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ

 • นายกนก เกิดวัฒนา

  กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

จำนวนผู้เข้าชม
1852101

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1