เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม
วันอังคาร 22 ตุลาคม 2562

เงินกู้

- สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ "สินเชื่อเบาใจ"
- ยกเลิกสัญญา ATM (หน้า1) / ยกเลิกสัญญา ATM และให้หักหนี้คงค้างจากยอดเงินกู้ใหม่ (หน้า2)
- บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ ATM (สมาชิกเกษียณอายุ)
- บันทึกการผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ ATM (สมาชิกปกติ)
- สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป (เริ่มใช้ 2 ม.ค.61)
- สัญญาเงินกู้พิเศษ เอทีเอ็ม (เริ่มใช้ 21 ต.ค.62)
- หนังสือรับรองภาระหนี้ ธ.กรุงไทย
- เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
- สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เริ่มใช้ 4 ม.ค.60)
- สัญญาเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน (เริ่มใช้ 1 ก.ค.59)
จำนวนผู้เข้าชม
1810578

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1