เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ผู้ประสานงานสหกรณ์

 

รายชื่อผู้ประสานงาน สอ.กฟภ. ประจำปี  2562           
ลำดับ สังกัด  ชื่อ - สกุล  สำนักงาน FAX มือถือ ID Line
 ผู้ประสานงานสหกรณ์ 
1 กฟน.1 เชียงใหม่ นายนิคม คงเมือง (11)10320-21 - 086-6581084
PAPHAT_N
2 กฟน.1 เชียงใหม่ น.ส.ปิยนารถ  เศรษฐ์เสถียรกุล (11)10323 053-248561 090-8931923 NPW_PIYPEA
3 กฟจ.เชียงใหม่ นางจันทร์นวล  ขาววรรณา 053-249390 053-249390 087-7878874 -
4 กฟจ.เชียงใหม่ 2    นางวิชุดา ถาวรวงศ์ 053-896120 053-896122 086-6545906 -
5 กฟอ.สันทราย นายกรกฤต ศรีบุศยดี 053-492008 - 084-6082309 TOWNTHEP
6 กฟอ.ฝาง นายทฤษฎี มีวรรณ 053-453263 - 081-0241018 BESR663
7 กฟอ.สันป่าตอง น.ส.อัญชลี ปงกาวงค์ 053-355420 053-311716 090-9268588 TOY.ANCHALEE
8 กฟอ.แม่ริม นายระพีพันธุ์ จรจะนะ 053-298520 - 081-9888209 POPCITY999
9 กฟอ.จอมทอง น.ส.ขวัญปวีณ์ พงศ์พิชญากร 053-341223 053-341617 065-5121744 NIM.WEALTHY
10 กฟจ.ลำปาง นายจักรกฤษณ์ ทุ่งแจ้ง 054-335246 054-251055 088-4032742 088-4032742
11 กฟอ.เกาะคา น.ส.สุดารัตน์ ณ ลำปาง 054-282265 254-282311 088-2605823 MIIKIISU
12 กฟอ.เถิน   นางรุ่งกานต์ ชัยเมืองมูล 054-291643 054-333305 085-0358104 418164
13 กฟจ.ลำพูน นายวรากร กิติเดช 053-535118 053-511182 087-1921488 DOOKOO333
14 กฟจ.เชียงราย น.ส.อรทัย ชุ่มอินทร์จักร์ 053-744719 053-744284 061-5324965 3224044
15 กฟอ.เวียงป่าเป้า  นางวราภรณ์ ขันโท 053-952353 053-952444 086-6705831 0866705831
16 กฟอ.พาน    น.ส.พิมพ์ทอง ใหม่ทา 053-721514 053-659569 089-7013338 -
17 กฟอ.แม่สาย นางบัวบาน คำแก้ว 053-731714 053-731957 089-4322462 BUABANPEA
18 กฟอ.เทิง นางปัณณวรรธ บัวรวย 053-795500 053-796120 088-2532749 088-2532749
19 กฟจ.พะเยา นางศิริพร วิรัตน์เกษม 054-449525 054-449556 083-2082075 -
20 กฟจ.แม่ฮ่องสอน นางจุฑาทิพย์ เกษมสุข 053-695014 053-695015 089-4335269 MILK.PEA
21 กฟน.2 พิษณุโลก และ         นายชุติเดช จิเนราวัต 10167 055-320137 086-9656591
POPPY2529
  กฟจ.พิษณุโลก (จุดรวมงาน)            
22 กฟจ.สุโขทัย และ นางจินดา รักเดช 055-645567 055-645719 089-7068819
089-7068819
  กฟจ.กำแพงเพชร, กฟจ.พิจิตร,             
  กฟจ.ตาก (จุดรวมงาน)          
 
23 กฟจ.แพร่ และ กฟจ.อุตรดิตถ์, นายปีติภัทร ศิริสอน 054-653222 054-653201 084-9496787 9496787
  กฟจ.แพร่ (จุดรวมงาน)          
 
24 กฟน.3 ลพบุรี น.ส.สมพร พงษ์เพ็ง 036-421510 036-421578 086-6097639 TEW232508
25 กฟน.3 ลพบุรี นางระพีพรรณ สีมา 036-421510 036-421578 081-7806561 953612
26 กฟจ.ลพบุรี นางธันยพร ใจมูล 036-413290 036-422660 062-8264491 -
27 กฟอ.พัฒนานิคม   นางฐานิกา จิตกรียาน 036-436528 036-436239 081-3643724 081-3643724
28 กฟอ.โคกสำโรง นางโสภิน สิงห์มณี 036-442424 036-442424 089-1265065 YUI.SOPIN
29 กฟอ.ชัยบาดาล   นางรัชนี สนธิ 036-462024 036-461989 085-4201807 -
30 กฟจ.นครสวรรค์ นายทวี ศรีห่วง 056-222171 056-226413 081-7573235 HOTLINE19
31 กฟอ.ลาดยาว นางขวัญใจ เกล็ดประทุม 056-271947 056-271877 092-7435635 089-2491731
32 กฟอ.ตาคลี น.ส.วิมลรัตน์ ลือสาคร 056-261233 056-261586 086-2088219 0862088219
33 กฟจ.ชัยนาท นางณภาภัช ศรีหมากสุข 056-412493 056-413024 095-4469564 095-4469564
34 กฟจ.อุทัยธานี นายอนันตชิต เนียมสันเทียะ 056-511641 - 088-2721954 ANANTACHID
35 กฟจ.สิงห์บุรี นายโชติพงศ์ มานะเปรม 036-507071 036-507076 091-7981999 091-7981999
36 กฟจ.เพชรบูรณ์ นางรมิดา สมภิพงษ์ 056-723039 056-720748 087-9789186 087-9789186
37 กฟอ.หล่มสัก นายแมน คำสิงห์ 056-912116 056-912114 095-3532323 435433MAN
38 กฟอ.หนองไผ่ นางนฤมล โลหะเวช 056-781555 056-781879 091-3823221
-
39 กฟฉ.1 อุดรธานี น.ส.วีระวรรณ ถิ่นปากมาง 042-931161 042-931179 098-2408179 TOOKTA
40 กฟฉ.1 อุดรธานี นางพรพิไล แดงวังสะโม - - 089-5745496 089-5745496
41 กฟจ.อุดรธานี    นางนภา เจียรพิพัฒน์ 14241 - 098-1024744 NAPA2407
42 กฟจ.อุดรธานี 2 (นิตโย)  นางสมหญิง ธารประเสริฐ 042-221766 042-221768 093-1491653 IAMK.YING
43 กฟอ.หนองหาน นายเฉลิมพงษ์ ศรวงษา 042-261278 042-261295 081-0510118 PHONG1983
44 กฟอ.กุมภวาปี นางมยุรา นามวงษา 042-334856 042-334874 081-0484699 LULANAM
45 กฟจ.ขอนแก่น นางเบญจวรรณ ทวีวงศ์ 043-338080 043-236650 081-8728051 -
46 กฟจ.ขอนแก่น 2  น.ส.พรพิมล ไชยคาม 043-470216 043-244201 090-6477129 NOK.CMP29
47 กฟอ.บ้านไผ่ นางนงลักษณ์ โพธิยารักษ์ 043-272294 043-272294 081-5445127 -
48 กฟอ.ชุมแพ น.ส.วรางคณา นิติศิริ (21)15201 - 085-1364950 085-1364950
49 กฟจ.นครพนม นายประสิทธ์ อนุตร์ตันติกุล 042-512370 042-511222 061-1108477 061-1108477
50 กฟจ.เลย นางสุเรวดี เสาวนนท์ 042-811202 042-811974 086-2309626 -
51 กฟจ.สกลนคร นางสมปอง บุญมาก 042-972188 042-972192 089-5649840 -
52 กฟอ.พังโคน นายทอม ศรีนุกูล 042-771125 - 081-3201351 23072506
53 กฟจ.หนองบัวลำภู นางดาราวรรณ ไชยเชษฐ์ 042-311059 042-312599 088-2829295 DARAWAN32
54 กฟจ.หนองคาย นางสุรีย์รัตน์ สุขสำราญ 042-990705 042-990717 089-8419279 SUREE_PUD
55 กฟอ.โพนพิสัย    น.ส.ศศิวิมล รักชาติ 042-471366 042-471204 097-3027783 YUI_ACC
56 กฟจ.บึงกาฬ   น.ส.พัชราพร ปัตภี 042-490960 042-490961 080-7636510 TIK_TIK_TIK_TIK
57 กฟฉ.2 อุบลราชธานี นายเวชพิสิฐ ชนะสาธิตการย์ (22)10161 - 097-3564036 PEA481808
58 กฟจ.อุบลราชธานี นางดารณี อู่ผลเจริญ 045-316033 14021 094-4674774 083-7283232
59 กฟอ.วารินชำราบ   น.ส.นิสารัตน์ รอดหลง 045-396107 - 089-8116584 HINI2106
60 กฟอ.พิบูลมังสาหาร    นางนฤมล ทาปศรี 045-252549 045-441499 081-7097648 0817097648
61 กฟอ.ตระการพืชผล   นายโกวิท สายเคน 045-482475 045-481743 089-8462449 KOVITSAI_10
62 กฟอ.เดชอุดม น.ส.นิภาภรณ์ แก้วพรหม 045-361156 - 098-3237295 -
63 กฟจ.ร้อยเอ็ด นางสงกรานต์ อิศรานุวัฒน์ 043-511456 043-514452 081-4154903 SONGKRAN2510
64 กฟอ.เสลภูมิ นางจิตรา    อุ่นเจริญ 043-551457 043-551058 088-3580036 TUMHOME101
65 กฟจ.ศรีสะเกษ นายสมนึก เจริญทรัพย์ 045-911212 045-911202 092-9904665 SOMNUEK1503
66 กฟอ.ขุขันธ์   นางเรวดี ไกรสมสุข 045-671244 045-630656 089-2807907 -
67 กฟอ.กันทรลักษ์ นางอุธาพร กังวาลย์ 045-661823 045-661594 095-6024207 -
68 กฟจ.มหาสารคาม นายสุคนธ์ แพนพา 043-750461 043-971303 085-7612211 NOOYLIVERPOOLFC
69 กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย   น.ส.สมพร ดอนอิศวร 043-790362 043-790363 083-1440154 0831440154
70 กฟจ.กาฬสินธุ์ นางดารัตน์ บูรณะ 043-814907 - 084-5171360 0845171360
71 กฟอ.สมเด็จ นางเพลินพิศ สุขสง่า 043-861495 - 086-4509173 -
72 กฟจ.อำนาจเจริญ นายเอกชัย เฑียรทอง 045-511934 045-511932 061-9376444 061-9376444
73 กฟจ.ยโสธร นายสมเด็จ ภาณุมาศภิญโญ 045-711560 045-712200 089-6244795 089-6244795
74 กฟจ.มุกดาหาร นางอมรรัตน์  สุดเสน่ห์ 042-611187 042-613030 061-6919515
AMORNRARANAWADEE
75 กฟฉ.3 นครราชสีมา นางปิยะทิพย์ อยู่บัว 044-214334 044-214340 081-5477728 53935327
76 กฟฉ.3 นครราชสีมา นางเฉลิมขวัญ ปฐวีนาวิน 044-214334 044-465261 081-5481709 APPLEAMY_LINE
77 กฟจ.นครราชสีมา นางนภาวรรณ สิริพัฒนผล 044-259679 044-273542 089-2805341 PUM8268
78 กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)   นางเพชรรัตน์ ชาญมะเริง 044-218309 044-218908 089-4284404 PETCHARATTT
79 กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี)      นายวิโรจน์ แดงฉ่ำ 044-465805 044-465560 081-9664856 VIROTE.2511
80 กฟอ.ปากช่อง นางสุพัตรา ต่อวงษ์ 044-313373 044-314111 084-4316869 084-4316869
81 กฟอ.สีคิ้ว นางเบญจมาศ พวงนาค 044-411949 044-412575 086-3332629  
82 กฟอ.โชคชัย นางศิริวีญ์รดา เมธีประภาพร 044-491128 044-491655 086-8637136 065-3396651
83 กฟอ.บัวใหญ่ นายนัครินทร์ คิดการ 044-461683 044-461437 087-8533888 0878533444
84 กฟอ.พิมาย นายกิตติพงษ์ ช. ศิริปุณย์ 14706 044-471006 081-6607270 081-6607270
85 กฟอ.ปักธงชัย นางราตรี ก้านแก้ว 044-284395 044-284397 094-2917908 HNOXJUNG
86 กฟจ.ชัยภูมิ นายพันธ์เทพ มากทอง 044-854280 044-854321 085-0245981 TEP_MAKTHONG
87 กฟอ.ภูเขียว    นางภูษณิศา บุษบงก์ 044-861188 044-861982 064-3087999 NONG_PALO
88 กฟจ.สุรินทร์ น.ส.ธนนันท์ สิงห์ดารา 044-511045 044-516044 091-8318379 GIPPY_PEA
89 กฟอ.ท่าตูม นางกฤติกา ทองนำ 044-591636 044-591505 089-8469281 DAT2603
90 กฟอ.ปราสาท   นางฒาริกา กิตติวีรวงศ์ 044-551263 - 098-2126469 TIDACHA20
91 กฟจ.บุรีรัมย์ น.ส.ชลาลัย เกตุเสม 044-614467 044-614628 085-0157107 NOO-KHIN
92 กฟอ.นางรอง นายพิสิษฐ์ เพชรสว่าง 044-631100 044-632000 089-9815565
089-9815565
93 กฟก.1 อยุธยา น.ส.จิณณรัตน์ กระจกเหลี่ยม 035-241142 035-323866 081-9480554 819-480554
94 กฟก.1 อยุธยา น.ส.ปริญญาภรณ์ มีสมศักดิ์ 10159 035-323654 095-4588923 KWANG22PEA
95 กฟจ.พระนครศรีอยุธยา นายนภดล สุวรรณรัตน์ 035-253615 035-253618 086-1306338 NOPDON12
96 กฟอ.บางปะอิน น.ส.ภัทราร์ นิยมจิตร 035-747895 035-747892 088-6115636 459495
97 กฟอ.ท่าเรือ นางจรรยา กองสาสน 035-343199 035-341813 088-7493641 SEXYYA
98 กฟอ.เสนา นางสุภัค พบศิลา 035-201061 035-201029 081-8531606 SUPAK1209
99 กฟอ.วังน้อย นางสมพร ไม้หอม 035-797463 035-797463 086-8048500 -
100 กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์  นายเกียรฒิศักดิ์ ปธานราษฎร์ 035-700168 035-700166 097-2924698 Kae_pea
101 กฟจ.สระบุรี นายสุวิทย์ โพธิ์ทอง 036-318094 036-312771 084-9267151 084-9267151
102 กฟอ.หนองแค   นายรัตนโชติ ตลับนาค 036-380546 036-381097 063-8766699 12052529TAE
103 กฟฟ.บ้านหินกอง  นางจิราพร จิตรสอน 036-374881 036-379455 084-7015393 SAI14_PEA
104 กฟอ.แก่งคอย นายพูนศักดิ์ ทองเจริญพร 036-262131 - 087-1983788 POONSAK_NOON
105 กฟอ.พระพุทธบาท นายสุนทร  ชูก้าน 036-266750 036-267303 097-9965469 SUNTORN789
106 กฟจ.อ่างทอง นายสมพงษ์ ผลโชค 035-611378 - 086-3710347 086-3710347
107 กฟจ.ปราจีนบุรี ว่าที่ ร.ต.สมหมาย นฤทัย 037-480453 037-480456 064-3254432 PLYFATEAM
108 กฟอ.กบินทร์บุรี นายเอกลักษณ์ สอนคำจันทร์ 037-480820 - 086-1461144 086-1461144
109 กฟอ.ศรีมหาโพธิ์   นายทัศน์พล รุ่งเรือง - - 061-6489222 -
110 กฟจ.นครนายก นายสุกรี บุญลือ 037-312079 037-313473 089-4076362 SONG_TASPOL
111 กฟจ.สระแก้ว น.ส.กัญญารัตน์   วิริยะสิทธิ์ 037-242719 037-421057 085-0827215 MISSPRAEWZ
112 กฟอ.อรัญประเทศ นางนิตยา ศิริเสริม 037-231861 037-233041 097-0105234 -
113 กฟจ.ปทุมธานี นายปราโมทย์ โสภณสฤษฎ์สุข 02-5817958 02-5817958 089-4557576 089-4557576
114 กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) นายบรรเจิด ขยายศรี 02-5013384 02-0195790 086-5674408 086-5674408
115 กฟอ.ธัญบุรี นายฉัตรชัย บงกชรัตนเลิศ 02-9909146-9 02-5331044 081-4582512 TUKZA04
116 กฟฟ.รังสิต นางศิริรัตน์    ทองเนื้อนวล 02-5168657-9 02-5163434 087-9758671 17072502
117 กฟอ.ลำลูกกา น.ส.ประภัสสร รอดทอง 02-1910564 02-1931932 081-8438164 MAIPASSORN
118 กฟอ.คลองหลวง    นางจันทรประภา วินิจ 02-5987489 02-5987486 085-0565204 JANPRAPA313746
119 กฟอ.ลาดหลุมแก้ว   นายทัศนัย ลายประหยัด 02-5815575 02-5818076 099-1919490
091-1919490
120 กฟก.2 ชลบุรี นายวุฒิชัย อุทธา 10561 - 086-4239465 WUTTICHAIAUTA
121 กฟก.2 ชลบุรี น.ส.พิราวรรณ์ ชัยชนะ 10317 - 064-8264142 TANGMOPUN
122 กฟจ.ชลบุรี นางสกุณา ศิริสหวัฒน์ 038-054701 038-054709 087-1469220 LEKSAKUNA
123 กฟอ.เมืองพัทยา น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม 038-222085 038-221003 096-9374790 MAYUREEPEA
124 กฟอ.จอมเทียน  น.ส.วรัญญา วงค์สถาน 038-111857 - 089-7563279 GREENTEA2537
125 กฟอ.พนัสนิคม นางสมจิต  ภูมิผล  038-461033 038-462980 086-9071197 0869071197
126 กฟอ.ศรีราชา นางนิภาพร สังข์แก้ว 038-322609 038-322500 085-1807849 NIPAPORN082522
127 กฟอ.บางแสน นายถิรายุ ยุทธศิลป์เสวี 038-381071 038-384176 083-9038941 PEEYODYUT
128 กฟอ.บ้านบึง นายชาญชัย ลี้ทรงศักดิ์ 038-443674 038-443992 083-1186729 CHO98765
129 กฟฟ.บึง  นายธีรวุธ บุตรศรี 038-350827 038-350863 083-3360136 LEG2532
130 กฟอ.พานทอง   นายณภัทร วงษ์อุไร 038-451146 038-452500 089-6080365 MYPHAT
131 กฟจ.ระยอง นางบุบผา คชรินทร์ 038-613260 038-620922 089-9382553 -
132 กฟอ.แกลง นายสมบัติ หุ่นเก่า 038-672684 038-671794 081-8644998 HS2CNZ
133 กฟอ.บ้านฉาง นางอาภารัตน์ ถนอมกุล 038-601855 038-603675 090-9760392 MISS2511
134 กฟฟ.มาบตาพุด นางสุรีรัตน์ กลิ่นใย 038-684531 038-684760 086-3992845 JOYPEA5014
135 กฟอ.ปลวกแดง น.ส.กาญจนี อรุณรัศมี 038-659492 038-659573 089-0546618 PANGPOPUP
136 กฟอ.บ้านค่าย  นางอรุณี เชื้อสนุก 038-641380 038-642114 084-7788899 084-7788899
137 กฟจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.อรณิชชา สวนทวี 000-015321 038-130211 092-4799885 ANYAUI
138 กฟอ.บางปะกง น.ส.จิรวัฒน์ เชื้อชาญพล 038-532063 038-532984 081-4839622 -
139 กฟอ.พนมสารคาม น.ส.สุนันทา วรรณุวาศ 038-554122 - 089-4451234 JUKPSK
140 กฟจ.จันทบุรี นางมธุรส กองจินดา 039-302179 039-325903 087-0203982 -
141 กฟอ.สอยดาว นางวิมล ชีพสมุทร์ 039-421714 039-381391 063-9896189 063-9896189
142 กฟจ.ตราด น.ส.พิจิตรา สุขสิงห์ 039-512790 039-524667 091-8820130
MOMAY_PEAMM
143 กฟก.3 นครปฐม นางมลธิกา เหมปั้น 10963 10008 089-6745998 mueymuey
144 กฟก.3 นครปฐม น.ส.สุกัญญา ร่มโพรีย์ 10971 10972 085-9941150 0859941150
145 กฟจ.นครปฐม นางอังคณา ศิริจิตร 034-243053 034-250803 083-1088098 NANASIRICHITRA
146 กฟอ.สามพราน นางยุบล เปรมพรหม 034-311756 034-322860 086-7793558 086-7793558
147 กฟอ.นครชัยศรี น.ส.กรรณิกา ระวังงาน 034-332807 034-333463 081-9421194 C.RY
148 กฟอ.บางเลน นายเฉลิม รุ่งแจ้ง 034-302555 034-391086 081-7552926 275126
149 กฟอ.กำแพงแสน นางบังอร มีจั่นเพชร 034-353203 034-353202 083-7152922 -
150 กฟจ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ ตังสุรัตน์ 348-425584 034-427135 081-5753912 081-5753912
151 กฟจ.สมุทรสาคร 2  นางกาญจนา แก่นน้อย 034-483112 034-483027 062-6146662 KKD2310
152 กฟอ.อ้อมน้อย นางนราวดี ชำนาญ 02-4200807 02-4200803 091-5363963 13042514
153 กฟอ.กระทุ่มแบน น.ส.อมรมาศ ศรีสมบัติ 034-471904 034-473993 084-0034592 AEH0840034592
154 กฟจ.สุพรรณบุรี นายสหรัถ บุญโชติ 035-535234 000-014808 081-7957997 -
155 กฟอ.อู่ทอง น.ส.ปรีดาพร เสนสุกรี 035-553034 035-552996 081-1744224 OAT0811744224
156 กฟอ.เดิมบางนางบวช นางภัสสร โพธิ์ศรี 035-515725 035-579013 080-5158728 NOON_FINFIN
157 กฟจ.กาญจนบุรี นายสมโภชน์ นางแย้ม 034-512555 034-515985 093-5945666 093-5945666
158 กฟอ.บ่อพลอย ว่าที่ ร.ต.วสันต์ กันภัย 034-581633 034-851638 098-2842795 O377
159 กฟอ.ท่ามะกา   นางจินตนา ดีคำ 034-543028 034-542557 082-3513299 NA.JTNDK
160 กฟอ.บ้านโป่ง น.ส.ศันศนีย์ อินณวงศ์ 032-201294 032-200379 086-7008006
ARO_PEA
161 กฟต.1 เพชรบุรี น.ส.รังสิมา ทัดมั่น 032-598538 032-598535 081-9877383 0819877383
162 กฟต.1 เพชรบุรี นางญริดา สืบสาย 032-598539 032-770734 085-9598928 ENDOO49
163 กฟจ.เพชรบุรี น.ส.นิสา อินทร์ปรุง 032-425755 032-424387 089-5503532 LIBELLE.INP
164 กฟอ.ชะอำ นางงามพริ้ม ครึกครื้น 032-471534 032-471410 085-3716958 TAM30072507
165 กฟจ.ราชบุรี นายพงศนาถ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ 032-337520 032-325442 091-7905516 PHONFSANAT_RBB
166 กฟอ.โพธาราม นางวรรณเพ็ญ พัวศิริมิตร 032-231044 032-231651 089-6161269 WANPHEN_NU
167 กฟอ.จอมบึง นางสุภิญญา คล้ำประเสริฐ 032-261878 032-261000 081-2397375 JOY5455
168 กฟจ.สมุทรสงคราม นางกุลธิดา ภัทรธีรนนท์ 034-714123 034-714519 086-8017744 POM_JUMBO
169 กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปัญจบุตร รุดดิษฐ์ 032-611004 032-601542 087-6708490 -
170 กฟอ.หัวหิน น.ส.ศิริมา  จินดาโชติ 032-512215 032-516437 086-8789857 ANDANZ
171 กฟอ.ปราณบุรี นายธีระยุทธ แสงอรุณ 032-651866 032-651835 061-8124999 KGUNNER36
172 กฟอ.บางสะพาน นายพรรษา  ครามทอง 032-691300 - 081-8958218 PANSA24072518
173 กฟจ.ชุมพร นายชวนัยน์ ประเสริฐวรรณกิจ 077-534109 077-534109 081-5373653 NAI3660
174 กฟอ.หลังสวน   นายกิจธนาพัฒน์ สุวรรณ์ฉวี 15645 - 094-4153726 PAEPALMPUN
175 กฟจ.ระนอง น.ส.ภานุรัตน์  พราหมณ์แก้ว 077-811259 077-823875 081-6919038
PEA_RAN01
176 กฟต.2 นครศรีธรรมราช นางกิตติมาภรณ์ ยศสมุทร 075-378261 075-378429 091-8697046 091-8697046
177 กฟต.2 นครศรีธรรมราช นางกชวรรณ รจิตานนท์ 075-378261 075-378429 094-9899459 KIMJUNG03
178 กฟจ.นครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ บุญศรีโรจน์ 075-346955 075-347324 096-6355367 096-6355367
179 กฟอ.ทุ่งสง น.ส.ณิชมน หนูยิ้มซ้าย 075-750817 075-450827 091-8248007 JEABNICHAMON
180 กฟอ.ปากพนัง นางโสภา สุขเสนา 075-517111 075-517815 081-9564387 SOPA0819564387
181 กฟจ.สุราษฏร์ธานี นายโชคชัย ศรีล้ำ 077-272100 - 089-7232550 089-7232550
182 กฟอ.เวียงสระ  น.ส.ดารุณี ทองเนื้องาม 077-361100 077-362018 085-0680724 497613
183 กฟอ.พุนพิน นายทรงพร จันทจร 077-312893 - 097-0089204 HOMAC_HONUM
184 กฟอ.กาญจนดิษฐ์    น.ส.กนิษฐริน จิโนวัฒน์ 077-379021 077-399414 089-7249110 JINOWAT
185 กฟอ.เกาะสมุย น.ส.ปรีดาวรรณ จันทร์เจนจบ 077-420159 077-322822 081-6595916 IMBIIM
186 กฟจ.ภูเก็ต นายเอกรัตน์ เกิดทรัพย์ 076-224029 076-219966 083-6905554 AG2513
187 กฟอ.ถลาง นางอังคณา บุญโชติ 076-386880 076-386878 089-4473212 HONEY_PEA
188 กฟฟ.ป่าตอง   น.ส.ธัญญปาณ แพทย์ขิม 076-346227 076-346226 091-0051488 089-8745353
189 กฟจ.ตรัง นางมนนภา สินเจริญกุล 075-581185 075-581185 088-7537929 NUENG_LEE
190 กฟจ.กระบี่      น.ส.อนงค์ทิพย์ คงวัดใหม่ 075-611990 075-624090 083-5211928 -
191 กฟจ.พังงา นายเฉลิมพร ชูร่วง 076-413280 076-411568 081-7252522 JUK4819
192 กฟอ.ตะกั่วป่า    น.ส.ยุวดี ชำนาญ 076-471483 076-471006 099-1696963
NONGMYU
193 กฟต.3 ยะลา นางมณฑา สังข์ขาว 074-200621 074-200622 086-9626541 -
194 กฟต.3 ยะลา นายสมาน หีมมิหน๊ะ (43)10361 - 091-6799909 HS9RKK
195 กฟจ.ยะลา นางสมบูรณ์  นิยมเจริญ 073-274884 074-274890 087-8992630 087-8992630
196 กฟอ.เบตง น.ส.พรรณภา ชุมภู 073-232036 073-231912 086-1810454 BUMLEK20031311
197 กฟจ.สงขลา นางอุไรวรรณ เกษมสัตย์ 074-330138 074-330143 095-2384809 -
198 กฟอ.ระโนด นายวินัย ขุ้ยยิ่น 14451 - 088-7839645 498711
199 กฟอ.สะเดา นางกรกฎ ขาวทอง 074-523205 - 083-5546179 KAEKORAKOT
200 กฟอ.จะนะ นางสุมณฑา ประยูร 074-207563 074-207564 089-9750709 KOYSUMON
201 กฟอ.หาดใหญ่ นางเจิดนภางค์ แสงสุวรรณ์ 074-258731 074-258731 081-4785026 -
202 กฟจ.พัทลุง นายสพัญญู สว่างอารมย์ 074-671584 074-671585 093-5765448 YO1967
203 กฟจ.ปัตตานี น.ส.ฉลวย สันตะมะโน 073-460293 073-460111 089-6575877 SUNTAMANO
204 กฟอ.สายบุรี น.ส.จุฑารัตน์ พะลีราช 073-411408 073-411350 081-8543971 JOALEERAT
205 กฟจ.สตูล นางลำยอง ชูแก้ว 074-711703 074-721170 081-4783315 081-4783315
206 กฟจ.นราธิวาส น.ส.ปรีญาณี ซุ่นสกุล 073-532306 073-532308 082-4388604 NINGZIIZSSIW
207 กฟอ.สุไหงโก-ลก นางศิริพร ประพฤติดี - 073-630313 081-9699751 MYMAGIC
จำนวนผู้เข้าชม
1946581

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1