พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน กฟภ.สงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม) จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 ก.ย. 2561

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์

นายบัญชา คำจินดา ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. เข้าร่วมในพิธี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า พัฒนาคุณภาพ งานบริการ ควบคู่กับงานเพื่อชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการศึกษา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟภ. คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดและส่งมอบอาคารอย่างเป็นทางการ พร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 500 วัตต์ เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดเพื่อการเกษตรให้กับโรงเรียน กฟภ.สงเคราะห์ 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,224,962 บาท เพื่อเสริมสร้างอนาคตทางการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1