เจ้าหน้าที่สหกรณ์

โทรดาวเทียม 5948, 5964, 5980, 5988, 6313, 9415

โทรศัพท์ติดต่อระบบตอบรับอัตโนมัติ 0-2953-1201-6

แฟกซ์ 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม 5947

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เบอร์ต่อโทรดาวเทียม
เบอร์ตรง
(โอนไม่ได้)
ผู้จัดการ (นายฉัตรชัย ทวีโภค)ต่อ 701
หรือโทร 0-2953-1598
รองผู้จัดการ (นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล)ต่อ 702
รองผู้จัดการ (น.ส.ปณาลี อุดมทรัพย์)ต่อ 703
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปต่อ 711 – 7156310
ฝ่ายสินเชื่อต่อ 720, 722 – 7259417, 9418
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผลต่อ 730 – 731, 7336311
ฝ่ายบัญชีต่อ 740 – 742
ฝ่ายเงินฝากและการเงิน (เงินฝาก)ต่อ 772, 774 – 7759416
ฝ่ายเงินฝากและการเงิน (การเงิน)ต่อ 750 – 7536312
ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ต่อ 760 – 763
ฝ่ายเงินลงทุนต่อ 770 – 771

หรือกด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์, แจ้งเรื่อง FAX

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1