เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


ทุนเรือนหุ้น

การออกหุ้น : สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

 

การถือหุ้น : สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วน

 ของจำนวนเงินได้รายเดือน  ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)

        ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

น้อยกว่า  10,000

ตั้งแต่      10,000  ไม่เกิน  15,000

เกินกว่า   15,000  ไม่เกิน  30,000

เกินกว่า   30,000  ขึ้นไป

 

 

10

40

60

100

 

 

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น

1.  สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบ 5 ล้านบาท ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและหุ้นพิเศษ

2.  สมาชิกที่ถือครองหุ้นไม่ครบ 5 ล้านบาท แยกเป็น

     2.1  สมาชิกเกษียณอายุ หรือ  พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. หรือ  สอ.กฟภ.

    2.1.1  สามารถนำเงินที่ได้รับจากการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทุกประเภท  เช่น  เงิน กสช.  ค่าตอบแทน  

      เงินชดเชยการจ้าง  (ยอดสุทธิหลังหักภาษีแล้ว)  มาซื้อหุ้นพิเศษได้ภายใน  30  วัน  นับจากวันที่รับเงินดังกล่าว  

      แต่เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือครองเดิมแล้วต้องไม่เกิน  5  ล้านบาท

    2.1.2  กรณีถือครองหุ้นไม่เกิน  5  ล้านบาท  สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ  100,000  บาท

     2.2  สมาชิกที่ยังไม่พ้นสภาพพนักงาน กฟภ. หรือ  สอ.กฟภ.

    2.2.1  ซื้อหุ้นรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น

    2.2.2  ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนหลังหักรายจ่ายทุกประเภทแล้ว 

 

การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน

    สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  60  เดือน  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้

 

จำนวนผู้เข้าชม
2140843

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1