เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ  และกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เงินสงเคราะห์สูงสุด 50,000 บาท และต้องทำหนังสือขอใช้สิทธิรับทุนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ

กรณีประสบภัยพิบัติ

เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกเพิ่มเติม กรณีประสบภัยธรรมชาติ 4,000 บาท หรือประสบอัคคีภัยไม่เกิน 20,000 บาท

ต้องดำเนินการยื่นขอทุนภายในกำหนด 60 วัน

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

สมาชิกทุกรายมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 20,000 บาท และเงินเพิ่มเติมอีกตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิก

สูงสุด 50,000 บาท ต้องดำเนินการยื่นขอทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต

จำนวนผู้เข้าชม
2272965

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1