เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

 

1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต

 

1.1 สมาชิกทุกรายมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 20,000 บาท

1.2 สมาชิกที่เสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ตามสิทธิในข้อ 1.1 แล้ว ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีก ตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิก

      ในอัตราก้าวหน้า ดังนีี้

      1.2.1 อายุสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 30,000 บาท)

      1.2.2 อายุสมาชิกมากกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 40,000 บาท)

      1.2.3 อายุสมาชิกมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,000 บาท (รวมแล้วได้รับ 50,000 บาท)

 

ผู้มีสิทธิในการขอทุน ต้องเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามที่สมาชิกได้แจ้งจำนงไว้กับสหกรณ์ หรือหากสมาชิกมิได้แจ้งไว้

ให้ทายาทเป็นผู้ยื่นขอ  

การยื่นขอทุน ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต

หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต หากผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทได้ขอรับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบนี้ในขณะที่สมาชิกยังมีหนี้สิน

ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่จะจ่ายตามระเบียบนี้มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน

 

2. กรณีสมาชิกอาวุโส ให้มีการพิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้

2.1 สมาชิกอาวุโสที่ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส จากสหกรณ์

ได้ปีละ 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท โดยสหกรณ์จะหักจากเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกจะได้รับตาม ข้อ 1.

หากภายหลังได้เสียชีวิตจะได้รับเงินตามส่วนที่หักเหลือจาก ข้อ 1. เท่านั้น (หากหักแล้วไม่มีเงินเหลือจะไม่ได้รับเลย) ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์

2.2 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเป็นผู้พิจารณาอนุุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส

2.3 การจ่ายเงินให้สหกรณ์จัดทำเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน

2.4 ให้สหกรณ์ประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสให้สมาชิกทราบทุกปีภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

2.5 ให้สมาชิกที่มีอายุตามประกาศ ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

และสหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไป

ผู้มีสิทธิในการขอทุน ต้องเป็นสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตามประกาศของสหกรณ์

การยื่นขอทุน ต้องยื่นคำร้องตามประกาศของสหกรณ์ หากพ้นกำหนดตามประกาศแล้วให้ยื่นขอรับสิทธิในปีถัดไป

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2272950

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1