เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

กรณีประสบภัยพิบัติ

 

การขอรับทุน กรณีประสบภัยพิบัติ

 

ให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน 

ของตนเองตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

- กรณีประสบภัยธรรมชาติ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 4,000 บาท

- กรณีประสบอัคคีภัย ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้มีสิทธิในการขอทุน ต้องเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านและหรือพักอาศัยอยู่จริงเป็นประจำ โดยต้องแสดงรายการประเมินมูลค่า

ความเสียหายของทรัพย์สิน พร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ในกรณีที่พักอาศัยในฐานะผู้เช่าหรือผู้อาศัย

แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวให้แนบสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน และแสดงรายการประเมินมูลค่า

ความเสียหายของทรัพย์สิน พร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา

กรณี สมาชิกซึ่งเป็นพนักงาน กฟภ. ให้แสดงหลักฐานเอกสารการได้รับอนุมัติตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ ที่ได้รับจาก กฟภ. ด้วย

การยื่นขอทุน ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 60 วัน

- กรณีซึ่งเป็นพนักงาน กฟภ. ให้นับแต่วันที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก กฟภ.

- กรณีที่พ้นจากการเป็นพนักงาน กฟภ. ให้นับแต่วันเกิดเหตุหากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2273009

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1