เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

กรณีประสบภัยพิบัติ

 

การขอรับทุน กรณีประสบภัยพิบัติ

 

ให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และประสบภัยพิบัติ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

- กรณีประสบภัยธรรมชาติ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 4,000 บาท

- กรณีประสบอัคคีภัย ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้มีสิทธิในการขอทุนซึ่งเป็นพนักงาน กฟภ. ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจาก กฟภ.แล้ว สหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยให้แสดงหลักฐาน

การได้รับเงินช่วยเหลือจาก กฟภ. กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานอย่างอื่นอีก

ทั้งนี้  สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานสหกรณ์ หรือสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผู้ขอทุนจะต้องเป็นเจ้าของบ้านและหรือพักอาศัย

อยู่จริงเป็นประจำ ในกรณีที่พักอาศัยในฐานะ ผู้เช่าหรือผู้อาศัย แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าว ให้แนบสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรอง

ของเจ้าของบ้าน และแสดงรายการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน พร้อมภาพถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องทำหนังสือ

แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันเกิดเหตุ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ

 

จำนวนผู้เข้าชม
2190733

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1