เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

หลักเกณฑ์การขอทุน กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

1. กรณีต้องรับการรักษาจากแพทย์ ในโรงพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ

หรือสูญเสียดวงตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลตามที่่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน

5,000 บาท

2. กรณีประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า  หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ชดเชย ดังนี้

    2.1 กรณีสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าตั้งแต่ข้อนิ้วที่ 1 ลงไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์นิ้วละ  2,000  บาท

    2.2 กรณีสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ข้างละ  20,000  บาท 

           ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน  40,000  บาท

    2.3 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุและการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้น

           แพทย์ได้มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

    2.4 สิทธิในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ สูงสุดเพียงข้อเดียว และเพียงครั้งเดียว

           เท่านั้น

3. กรณีเจ็บป่วย และเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยแพทย์มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

4. การขอทุนตามข้อ 1 , ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับทุน 

หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าสละสิทธิ

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  (กรณีขอทุนตามข้อ 1) 

2. ใบรับรองแพทย์

3. สำเนาบัตรประจำตัว  (ผู้ร้องขอ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ร้องขอ)

 

จำนวนผู้เข้าชม
2190731

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1