เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

หลักเกณฑ์การขอทุน กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

1. กรณีประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า  หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

หรือทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

    1.1 กรณีสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าตั้งแต่ข้อนิ้วที่ 1 ลงไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์นิ้วละ  2,000  บาท

    1.2 กรณีสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ข้างละ  20,000  บาท 

           ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน  40,000  บาท

    1.3 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุและการทุพพลภาพ

           สิ้นเชิงถาวรหรือทุพพลภาพถาวรนั้น แพทย์ได้มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร

           ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

    1.4 สิทธิในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ สูงสุดเพียงข้อเดียว

           และเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. กรณีต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ ในโรงพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ

หรือสูญเสียดวงตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามที่่จ่ายจริง

แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

3. กรณีเจ็บป่วย และเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร โดยแพทย์มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพ

สิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

ผู้มีสิทธิในการขอทุน

- ผู้มีสิทธิในการขอทุนตามข้อ 2 ต้องเป็นสมาชิกที่รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเหตุเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โดยแสดงหลักฐาน

ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์

- ผู้มีสิทธิในการขอทุนตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ต้องเป็นสมาชิกที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

หรือจากการเจ็บป่วย โดยให้แสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์

การยื่นขอทุน ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเกิดเหตุ

หรือวันที่แพทย์รับรอง แล้วแต่กรณี หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  (กรณีขอทุนตามข้อ 2) 

2. ใบรับรองแพทย์

3. สำเนาบัตรประจำตัว  (ผู้ร้องขอ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ร้องขอ)

 

จำนวนผู้เข้าชม
2273016

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1