เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

หลักเกณฑ์สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

 

1. สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก เมื่อลาออกหรือเกษียณอายุจาก กฟภ. หรือ สอ.กฟภ. และมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี ทั้งนี้

สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกจากสหกรณ์ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

ให้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี้ด้วย

3. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกแก่สมาชิกผู้ที่มีสิทธิตามข้อ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแต่ละปี

4. จำนวนเงินทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ที่มีสิทธิตามข้อ 1 สหกรณ์จะจ่ายให้รายละไม่เกิน 6,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว

5. กรณีที่สมาชิก ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จสมาชิกยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่า ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่

ในสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับตามข้อ 4 มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน

 

จำนวนผู้เข้าชม
2273033

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1