เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

 

เงินปันผล คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิก

ที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์  ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันไม่เกิน  ร้อยละ  10  ต่อปี

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์

ในระหว่างปี  แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

 

วิธีการคิดเงินปันผล

               มีวิธีคิดดังนี้             เงินปันผล = ทุนเรือนหุ้น  x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                                              100                จำนวนวัน(ในปี)    

ตัวอย่าง   นายบุญมี  มียอดเงินทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2561  จำนวน  300,000  บาท  ระหว่างปี 2562 นายบุญมี ส่งเงินค่าหุ้น
                  เดือนละ  1,000  บาท   และวันที่  27  เมษายน  2562  นายบุญมี  ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  10,000  บาท   
                  เพราะฉะนั้น นายบุญมี  จะมียอดทุนเรือนหุ้น   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562   จำนวน  322,000  บาท
                  (300,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 10,000)

สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ  6.00
 
จากตัวอย่าง    จะต้องแยกคำนวณ  3  ส่วน    คือ

1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2561  จำนวน 300,000 บาท จะได้รับเงินปันผล = 300,000 x 6.00/100 = 18,000 บาท
2) ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2562  นายบุญมี ส่งเดือนละ 1,000 บาท  (หักจากเงินเดือน)  ต้องคำนวณรายวัน ดังนี้

วันที่หักเงินเดือน

ทุนเรือนหุ้น

จำนวนวันคำนวณ

จากวันที่หักเงินเดือน

ถึง 31 ธ.ค.62

การคำนวณเงินปันผล

 

เงินปันผลที่ได้

25 ม.ค.62

1,000

340

1,000 x 6.00/100 x 341/365

=

  56.05

27 ก.พ.62

1,000

308

1,000 x 6.00/100 x 308/365

=

  50.63

27 มี.ค.62

1,000

280

1,000 x 6.00/100 x 280/365

=

  46.03

26 เม.ย.62

1,000

249

1,000 x 6.00/100 x 250/365

=

  41.10

27 พ.ค.62

1,000

221

1,000 x 6.00/100 x 219/365

=

  36.00

27 มิ.ย.62

1,000

188

1,000 x 6.00/100 x 188/365

=

  30.90

26 ก.ค.62

1,000

159

1,000 x 6.00/100 x 159/365

=

  26.14

27 ส.ค.62

1,000

127

1,000 x 6.00/100 x 127/365

=

  20.88

27 ก.ย.62

1,000

96

1,000 x 6.00/100 x 96/365

=

  15.78

25 ต.ค.62

1,000

67

1,000 x 6.00/100 x 68/365

=

  11.18

27 พ.ย.62

1,000

35

1,000 x 6.00/100 x 35/365

=

    5.75

27 ธ.ค.62

1,000

5

1,000 x 6.00/100 x 5/365

=

    0.82

รวม

12,000

-

เงินปันผล

=

 341.26

          

 

3) ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี 2562  วันที่  27  เมษายน  2562   นายบุญมี ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  10,000  บาท
     (คำนวณจากวันที่ซื้อ  27  เม.ย. 2562   ถึง  วันที่  31  ธ.ค. 2562)   รวม  249  วัน
    วิธีคำนวณ      เงินปันผล  =  ทุนเรือนหุ้น  x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                         100                 จำนวนวัน(ในปี)    

                                              =      10,000  x     6.00    x   249    =  409.32  บาท
                                                                         100          365

นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน = 18,000 + 341.26 + 409.32  =  18,750.58  บาท

 

เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น    18,750.58    บาท

 

วิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

                 นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง  12  เดือน  (ม.ค. –  ธ.ค.)  ได้ยอดรวมเท่าใด

คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน   ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง    นายบุญมี  กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2562 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  53,500  บาท              

สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 11.75 

                   วิธีคำนวณ       เงินเฉลี่ยคืน   =   ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดปี 2562  x   อัตราเฉลี่ยคืน

                                                                 =            53,500   x    11.75       =    6,286.25    บาท
                                                                                                   100

 

 เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น    6,286.25    บาท

                                                         

 

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแต่ละปี

รายการ/ประจำปี

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

เงินปันผล

6.50

6.50

6.15

6.20

6.20

6.20

6.20

6.20

6.20

6.00

เงินเฉลี่ยคืน

13.75

13.75

13.05

14.00

15.00

15.00

12.30

12.50

12.50

11.75

 

       หมายเหตุ    ตั้งแต่ปี 2543  สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10  ตามประกาศกฎกระทรวง

 

จำนวนผู้เข้าชม
2229282

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1