เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เงินฝาก

- บันทึกแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ใบถอนเงินฝาก
- หนังสือขอยกเลิกการถอนเงินฝากผ่าน ATM
- ใบแสดงเจตจำนงนำเงิน กสช. ที่คงไว้ ซื้อหุ้น/ฝากเงิน
- แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก
- แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ
- ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากสหกรณ์ โดยส่งใบถอนทางโทรสาร [new]
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อ
- แบบฟอร์มการฝากเงินแบบหักบัญชีเงินเดือน
- หนังสือขอถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATM [new]
จำนวนผู้เข้าชม
2190798

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1