เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ฝ่ายจัดการ

 

 

     
  นายฉัตรชัย  ทวีโภค
ผู้จัดการ
 
   
นายสิทธิพันธ์  เลาหโรจน์กุล
รองผู้จัดการ
  น.ส.ปณาลี  อุดมทรัพย์
รองผู้จัดการ

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสวรรณ  วิจิตรสุข
หัวหน้าฝ่าย
นายภูนัฐธีร์  สงครามมะลิ
เจ้าหน้าที่
น.ส.ภัทรพร  ประสังสิต
เจ้าหน้าที่
   
น.ส.กมลรัตน์  ไชยานุวงศ์
เจ้าหน้าที่
น.ส.ฉัตรวดี  สุทธยาภรณ์
เจ้าหน้าที่
น.ส.วรานีย์  วินัยปกรณ์
เจ้าหน้าที่ 
     
น.ส.จุฑามาศ  ศรีสุข
เจ้าหน้าที่
น.ส.ขวัญชนก เสาเวียง
เจ้าหน้าที่
 

 

 ฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.สุรินทร์ทิพย์  สายัญแก้ว
หัวหน้าฝ่าย
นายพิพัฒน์ เกียรติพันธุ์สดใส
เจ้าหน้าที่
นายชัชวาลย์  อุดมรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่
น.ส.ปัณฑารีย์  คมขำ
เจ้าหน้าที่
นางปัญยพัชร์  ครองเดช
เจ้าหน้าที่
นางพิไลพรรณ  โพธิ์เจริญ
เจ้าหน้าที่
     
นางศศิธร  กองเปง
เจ้าหน้าที่
   

 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล

น.ส.อุไร  คชรินทร์
หัวหน้าฝ่าย
นายปฑิณญา  เสลาหอม
เจ้าหน้าที่
นางนันทิตา  วงศ์วาท
เจ้าหน้าที่
     
นางดวงใจ จารุสิงห์
เจ้าหน้าที่ 
นายพงศ์ทัศน์ บัวเลิศ
เจ้าหน้าที่
 

 

ฝ่ายบัญชี

นางนันทวรรณ  ลาภเกิน
หัวหน้าฝ่าย
นางอังคณา  บุญยะวณิชย์
เจ้าหน้าที่
น.ส.ปวีณา  จารุรัตน์เจริญ
เจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายเงินฝากและการเงิน

นางสายพิณ  พวงแก้ว
หัวหน้าฝ่าย
นางชิดชนก  ศาตะมาน
เจ้าหน้าที่
น.ส.ศิริพรรณ  สุขวัฒน์นิจกูล
เจ้าหน้าที่
 
น.ส.สัจพร  จันทคัต
เจ้าหน้าที่
น.ส.ศศิฎา  พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
น.ส.อัฉรา พันธ์ไพรักษ์
เจ้าหน้าที่
นางสุจิตรา อุ่นเกษม
เจ้าหน้าที่
น.ส.วนิดา ทิพย์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
น.ส.ฐิติภา เกิดทองคำ
เจ้าหน้าที่
   
น.ส.ธิดารัตน์ บำรุงแขวง
เจ้าหน้าที่
   

 

ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้

น.ส.ธันยพร  เฮาเลิศ
หัวหน้าฝ่าย
นางจิรสุดา  คงคาหลวง
เจ้าหน้าที่
น.ส.อิสราภรณ์  สุขรื่น
เจ้าหน้าที่
   
น.ส.อนุธิดา หัตถาพันธ์
เจ้าหน้าที่
   

 

 

ฝ่ายเงินลงทุน

น.ส.ศจี  ปาณะลักษณ์
หัวหน้าฝ่าย
นางนฤมล แสงกล้า
เจ้าหน้าที่
 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

   
นายวรพงษ์  หรุ่นแดง
พนักงานขับรถ
นางวนิดา  เฉียงอุทิศ
พนักงานประจำสำนักงาน 
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2272962

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1