เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก

 

1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เมื่อสมาชิกเสียชีวิตมีสิทธิได้รับทุนรายละ 50,000 บาท

2. ผู้มีสิทธิในการขอรับทุน มีดังนี้

    2.1 ผู้มีสิทธิขอรับทุนตามข้อ 1 จะต้องเป็นผู้รับโอนประโยชน์ โดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิก

    2.2 กรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายทุนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมาย คือ คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของ

         สมาชิก โดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิก

3. การยื่นขอรับทุนให้ผู้จัดการศพสมาชิกยื่นคำขอรับทุนภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าสละสิทธิ์

4. การขอรับทุน ให้เสนอเรื่องถึงผู้จัดการเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณาอนุมัติ โดยให้แสดงเอกสารหลักฐานตามที่

    คณะกรรมการกำหนด

5. ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ คือ

1. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่ทำพิธีปลงศพ หรือ

2. เอกสารอื่น ๆ ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้จัดการศพสมาชิกจริง

 

***************************************************

จำนวนผู้เข้าชม
2272946

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1