เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

 

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ รับขวัญทายาทใหม่

 

1. สมาชิกผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

    โดยยื่นคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันแรกเกิด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว

    ให้ถือว่าสละสิทธิ์

2. กรณีบิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ใช้สิทธิเฉพาะมารดาเป็นผู้ยื่นรับทุนสวัสดิการเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

3. สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และเป็นบุตรสมาชิกที่เกิด

    ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ โดยจะได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะโอนเงิน

    สวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ให้แก่สมาชิก

 

4. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาบัตรประจำตัว

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาทะเบียนสมรส

5. สำเนาสลิปเงินเดือน

 

***************************************************

จำนวนผู้เข้าชม
2272936

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1