เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด

 

             สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.) โดยได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 

 

             1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและพนักงาน กฟภ.

             2. จัดให้มีเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็นหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

             3. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 

             มูลเหตุของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากพนักงาน กฟภ. ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคม พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร. กฟภ.) ถึงความเดือดร้อนทางการเงิน จึงเป็นเหตุ ให้ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบ และสถาบัน การเงินอื่น โดยต้องยินยอมรับเงื่อนไขในอัตรา ดอกเบี้ยที่สูงมาก ไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไปได้ จึงขอให้สพร.กฟภ.เป็นผู้แทน เจรจากับฝ่ายบริหาร กฟภ. เพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินของพนักงาน เพื่อที่จะให้พนักงานมีแหล่งที่ สามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นได้ และเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ ของพนักงาน ซึ่งจะเป็น การช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น จากสาเหตุ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นใน กฟภ. โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนิน งานจัดตั้ง ดังนี้

 

             13 ตุลาคม 2536 ผู้แทนสมาคมฯ (สพร.กฟภ.) ได้ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) เพื่อขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ใน กฟภ. ซึ่งท่านผู้ว่าการฯ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) เป็นผู้แทนในการพิจารณาข้อหารือกับสมาคมฯ (สพร.กฟภ.)

 

             20 ตุลาคม 2536 รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้เชิญ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ (นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์) และผู้แทนสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมฯ (นายสุรพล สิงห์สุข), รองนายกสมาคมฯ (นายผจญ สว่างแสน, นายทองอินทร์ ผ่องสวน), เลขานุการสมาคมฯ (นายอารี สมเสถียร) เข้าร่วมประชุม พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ปรากฏว่า เห็นสมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใน กฟภ. ด้วยเหตุผล ที่ว่า

             1. องค์กรสถาบันการเงินที่จัดตั้งในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น จะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพร.กฟภ.)

             2. องค์กรที่จัดตั้งขึ้น มีฐานะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ภายใต้กำกับและดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

             3. องค์การแห่งนี้ ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินของพนักงานผู้เป็นสมาชิก เพื่อการออมทรัพย์การให้กู้ยืม เงินและอื่นๆ

             4. เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานสนใจการออมทรัพย์ในวงกว้าง เพราะมีการให้กู้ยืมเงินด้วยอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะมีผลดีต่อเนื่อง ในการขจัดการกู้เงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยขูดรีดให้หมดไปในระยะยาว

 

             1 พฤศจิกายน 2536 รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันต์) ได้มีบันทึกเสนอ ท่านผู้ว่าการฯ รายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

 


 

             4 พฤศจิกายน 2536 ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษา และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ตามเสนอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้แทนพนักงานรวม 9 ท่าน คือ

 

1. ร.ต.อรุณ หวังสุข                         ฝบง.ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา                  อกส.กรรมการ

3. นายบัญชา คำจินดา                     ชกง.กรรมการ

4. นายประโชค ทรงชน                     ชฟก.1กรรมการ

5. นายสุรพล สิงห์สุข                        พบช.5 กศฟ.กรรมการ

6. นายผจญ สว่างแสน                      พชง.5 กคผ.กรรมการ

7. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น                         ชพด.กฟจ.ปทุมฯกรรมการ

8. นายอารี สมเสถียร                        พพพ.กวส.กรรมการ

9. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก                   ชพง.กรรมการและเลขานุการ

 

             

18 พฤศจิกายน 2536 – 10 พฤษภาคม 2537คณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดตั้งให้มี การประชุมหารือร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรวบรวม ข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมส่งเสริม สหกรณ์และหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว และได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริม สหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

 

1. นางรุ่งทิพย์ ศรีสิทธิกรรม                นักวิชาการสหกรณ์ 7 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ

2. นางเตือนใจ เย็นบำรุง                   หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ เขตกรุงเทพฯ 3

3. นายชัชชัย สาวาร                       นักวิชาการสหกรณ์ 6 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ

4. นางพรศรี เสืองานเอี่ยม                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 4

 

                 มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำข้อบังคับ การเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ตลอดจน ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์รวม 4 ครั้ง และยังได้ส่งกรรมการฯ ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด และเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก จากการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการฯ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่

 

                1. ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

                2. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

                3. หนังสือชี้ชวนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

                4. ร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

                        - ร่างระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก

                        - ร่างระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

                        - ร่างระเบียบว่าด้วยการฝากเงิน

                        - ร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

                        - ร่างระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์

                5. แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ

                        - แบบฟอร์มบัญชีการเงิน

                        - แบบฟอร์มการรับ-ฝาก และถอนเงิน

                        - แบบฟอร์มสมุดเงินฝาก

                        - แบบฟอร์มการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 

                13 พฤษภาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอ รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันนต์) รายงานผลการศึกษาและดำเนินการ จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนำเสนอผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการและขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังนี้

                1. ให้ความเห็นชอบจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นใน กฟภ.

                2. ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการเพื่อเป็นสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

                3. ให้การสนับสนุนด้านการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นค่าธรรมเนียม, ค่าหุ้นและเงินงวด ชำระ หนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

                4. ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

                5. ให้กองการพิมพ์ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร, จัดทำรูปเล่มและสิ่งพิมพ์

 

               18 พฤษภาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามข้อเสนอของคณะ กรรมการฯ

 

               1 กรกฎาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมฯ และกองสวัสดิการ จัด บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารของ กฟภ.เพื่อให้ทราบหลักการและแนวทาง ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และ ผลประโยชน์ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ ในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้เริ่มรณรงค์ให้พนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใน ฐานะผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โดยจัดส่งหนังสือชี้ชวน, ใบสมัครและข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิก และหน่วยงานของ กฟภ.ทั่วประเทศ ปรากฏว่าสมาชิกให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพียง วันที่ 31 กรกฎาคม 2537 มี จำนวน 3,551 ราย ประมาณวงเงิน ค่ารายเดือนๆ ละ 1,714,640.- บาท 2 สิงหาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติจัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะ ผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2537 เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กำหนดชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานฯ, กำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 สิงหาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และได้มีบันทึกถึงประธานกรรมการอนุญาต และสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ฯ 22 สิงหาคม 2537 จัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่าน ผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 197 ท่าน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” สำนักงานเลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เลือกคณะกรรมการศึกษาและดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 9 ท่านและสมาชิกอีก 1 ท่าน เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อลงลายมือชื่อยื่นคำ ขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

 

1. ร.ต.อรุณ หวังสุข                         ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ

2. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก                  รองประธานฯ คนที่ 1

3. นายประโยค ทรงชน                    รองประธานฯ คนที่ 2

4. นายบัญชา คำจินดา                    เหรัญญิก

5. นายสุรพล สิงห์สุข                       เลขานุการ

6. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา                 กรรมการ

7. นายผจญ สว่างแสน                    กรรมการ

8. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น                       กรรมการ

9. นายอารี สมเสถียร                      กรรมการ

10. นายวันชัย ตันติกรวรกุล              กรรมการ

 

              22 สิงหาคม 2537 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อ นายทะเบียนสหกรณ์

 

              26 สิงหาคม 2537 – 6 ธันวาคม 2537 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับการจดทะเบียน โดยได้นำระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นจากการ ศึกษาในครั้งแรกมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวางระบบงานที่ต้องจัดทำ อาทิ ระบบงานทะเบียนสมาชิก, ระบบงานบัญชีและการเงิน, ระบบงานรับฝากเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

 

              19 ธันวาคม 2537 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้รับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเลขทะเบียนที่ อ.063337 และหมายเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.110837

 

              23 มกราคม 2538 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ได้จัดประชุมครั้งแรกในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยประชุมร่วมกับวิทยากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538, กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก ในวันที่ 17 มีนาคม 2538 และได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ, กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์ฯ, แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ, ให้ใช้ตรายางลายมือชื่อผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงิน ประทับในใบรับเงินสหกรณ์ฯ, เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, อนุมัติใช้ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น, การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงิน ….. ฯลฯ

 

             26 มกราคม 2538 ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น สถานที่ทำการของสหกรณ์, พนักงานช่วยปฏิบัติงานให้สหกรณ์, ครุภัณฑ์สำนักงาน,จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนทะเบียนมูลค่าหุ้น และลูกหนี้รายตัวของสมาชิก

 

             7 กุมภาพันธ์ 2538 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้การสนับสนุนตามที่คณะผู้จัดตั้งฯ เสนอ และคณะผู้จัดตั้งฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่จำนวน 3,181 ราย และให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวม 8 ฉบับ

 

            3 มีนาคม 2538 ท่านผู้ว่าการฯ ได้อนุมัติให้ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

            6 มีนาคม 2538 คณะผู้จัดตั้งฯ ประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และอนุมัติรับสมาชิกใหม่อีก 6,149 ราย, อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่รวมทั้ง แบบฟอร์มต่างๆ อีก 8 ฉบับ

 

            17 มีนาคม 2538 จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยท่านผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 781 ท่าน และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ รวม 21 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ                    ประธานกรรมการ

2. นายวิบูลย์ คูหิรัญ                        รองประธานกรรมการ 1

3. นายวุฒินันท์ สาตรพันธ์                  รองประธานกรรมการ 2

4. นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์                รองประธานกรรมการ 3

5. นายวิบูลย์ จารุพาสน์                    เหรัญญิก

6. ร.ต.อรุณ หวังสุข                        เลขานุการ

7. นายชาญ ถิระศุภะ                       กรรมการ

8. นายจรัล วงศ์วิวัฒน์                     กรรมการ

9. นายภักดี ลิชฌน์เศรษฐ์                กรรมการ

10. นายชูเกียรติ ฆโนทัย                 กรรมการ

11. นายนรนิตย์ รังสีวิจิตรประภา         กรรมการ

12. นายประโชค ทรงชน                 กรรมการ

13. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร             กรรมการ

14. นายวารี สาสนัส                      กรรมการ

15. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา              กรรมการ

16. นายวันชัย ตันติกรวรกุล             กรรมการ

17. นายชนินทร์ สุวรรณเวลา            กรรมการ

18. นายสนั่น นวลสุมา                   กรรมการ

19. นายผจญ สว่างแสน                 กรรมการ

20. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น                    กรรมการ

21. นายวิหาญ มัติโก                    กรรมการ

 


ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ใช้เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) นับว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากสักเพียงใดมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่บังเกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สำหรับพวกเรา ซึ่งจะมีสถาบัน การเงินเป็นของตนเองและเป็นที่พึ่ง ของมวลสมาชิกในอนาคต เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการฯ (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาและคำแนะนำอันมีค่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างมากต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งนี้ ซึ่งทำให้ภาระกิจบรรลุผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ และที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ก็คือ พนักงานกฟภ.ทุกท่าน ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด และยังพร้อมใจกันมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากสถาบันการเงินแห่งนี้ไม่มากก็น้อย สมดังเจตนารมณ์ดังที่ทุกท่านตั้งความปรารถนาไว้ทุกประการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม
2140782

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1