เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

 

4 พฤศจิกายน 2536 ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษา และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ตามเสนอ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้แทนพนักงานรวม 9 ท่าน คือ

1. ร.ต.อรุณ หวังสุข ฝบง.ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา อกส.กรรมการ

3. นายบัญชา คำจินดา ชกง.กรรมการ

4. นายประโชค ทรงชน ชฟก.1กรรมการ

5. นายสุรพล สิงห์สุข พบช.5 กศฟ.กรรมการ

6. นายผจญ สว่างแสน พชง.5 กคผ.กรรมการ

7. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น ชพด.กฟจ.ปทุมฯกรรมการ

8. นายอารี สมเสถียร พพพ.กวส.กรรมการ

9. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก ชพง.กรรมการและเลขานุการ

  

18 พฤศจิกายน 2536 – 10 พฤษภาคม 2537 คณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษาและดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดตั้งให้มี การประชุมหารือร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรวบรวม ข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมส่งเสริม สหกรณ์และหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว และได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริม สหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. นางรุ่งทิพย์ ศรีสิทธิกรรม นักวิชาการสหกรณ์ 7 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ

2. นางเตือนใจ เย็นบำรุง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ เขตกรุงเทพฯ 3

3. นายชัชชัย สาวาร นักวิชาการสหกรณ์ 6 กองสหกรณ์พาณิชย์ฯ

4. นางพรศรี เสืองานเอี่ยม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 4

มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำข้อบังคับ การเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ตลอดจน ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์รวม 4 ครั้ง และยังได้ส่งกรรมการฯ ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด และเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก จากการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการฯ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่

1. ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

2. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

3. หนังสือชี้ชวนเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

4. ร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

- ร่างระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก

- ร่างระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

- ร่างระเบียบว่าด้วยการฝากเงิน

- ร่างระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

- ร่างระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์

5. แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ

- แบบฟอร์มบัญชีการเงิน

- แบบฟอร์มการรับ-ฝาก และถอนเงิน

- แบบฟอร์มสมุดเงินฝาก

- แบบฟอร์มการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 

13 พฤษภาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอ รองผู้ว่าการฯ (นายดำรง ดำริห์อนันนต์) รายงานผลการศึกษาและดำเนินการ จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนำเสนอผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการและขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นใน กฟภ.

2. ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการเพื่อเป็นสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

3. ให้การสนับสนุนด้านการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นค่าธรรมเนียม, ค่าหุ้นและเงินงวด ชำระ หนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

4. ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

5. ให้กองการพิมพ์ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร, จัดทำรูปเล่มและสิ่งพิมพ์

 

18 พฤษภาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามข้อเสนอของคณะ กรรมการฯ

 .....

จำนวนผู้เข้าชม
2140832

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1