เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

 

1 กรกฎาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้คณะกรรมการฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมฯ และกองสวัสดิการ จัด บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารของ กฟภ.เพื่อให้ทราบหลักการและแนวทาง ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และ ผลประโยชน์ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ ในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้เริ่มรณรงค์ให้พนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใน ฐานะผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โดยจัดส่งหนังสือชี้ชวน, ใบสมัครและข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิก และหน่วยงานของ กฟภ.ทั่วประเทศ ปรากฏว่าสมาชิกให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพียง วันที่ 31 กรกฎาคม 2537 มี จำนวน 3,551 ราย ประมาณวงเงิน ค่ารายเดือนๆ ละ 1,714,640.- บาท 2 สิงหาคม 2537 คณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติจัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะ ผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2537 เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กำหนดชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานฯ, กำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 สิงหาคม 2537 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และได้มีบันทึกถึงประธานกรรมการอนุญาต และสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ฯ 22 สิงหาคม 2537 จัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โดยท่าน ผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 197 ท่าน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” สำนักงานเลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เลือกคณะกรรมการศึกษาและดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 9 ท่านและสมาชิกอีก    1 ท่าน เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อลงลายมือชื่อยื่นคำ ขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

1. ร.ต.อรุณ หวังสุข ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ

2. นายสุทิน เหล่ากุลดิลก รองประธานฯ คนที่ 1

3. นายประโยค ทรงชน รองประธานฯ คนที่ 2

4. นายบัญชา คำจินดา เหรัญญิก

5. นายสุรพล สิงห์สุข เลขานุการ

6. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา กรรมการ

7. นายผจญ สว่างแสน กรรมการ

8. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น กรรมการ

9. นายอารี สมเสถียร กรรมการ

10. นายวันชัย ตันติกรวรกุล กรรมการ

 

22 สิงหาคม 2537 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อ นายทะเบียนสหกรณ์

 

26 สิงหาคม 2537 – 6 ธันวาคม 2537 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับการจดทะเบียน โดยได้นำระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นจากการ ศึกษาในครั้งแรกมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อวางระบบงานที่ต้องจัดทำ อาทิ ระบบงานทะเบียนสมาชิก, ระบบงานบัญชีและการเงิน, ระบบงานรับฝากเงิน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

 

19 ธันวาคม 2537 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้รับจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเลขทะเบียนที่ อ.063337 และหมายเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.110837

 

23 มกราคม 2538 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ได้จัดประชุมครั้งแรกในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยประชุมร่วมกับวิทยากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538, กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก ในวันที่ 17 มีนาคม 2538 และได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ, กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์ฯ, แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ, ให้ใช้ตรายางลายมือชื่อผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงิน ประทับในใบรับเงินสหกรณ์ฯ, เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, อนุมัติใช้ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น, การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงิน ….. ฯลฯ

 

26 มกราคม 2538 ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าการฯ ขออนุมัติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น สถานที่ทำการของสหกรณ์, พนักงานช่วยปฏิบัติงานให้สหกรณ์, ครุภัณฑ์สำนักงาน,จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนทะเบียนมูลค่าหุ้น และลูกหนี้รายตัวของสมาชิก

 

7 กุมภาพันธ์ 2538 ท่านผู้ว่าการฯ อนุมัติให้การสนับสนุนตามที่คณะผู้จัดตั้งฯ เสนอ และคณะผู้จัดตั้งฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่จำนวน 3,181 ราย และให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวม 8 ฉบับ

 

3 มีนาคม 2538 ท่านผู้ว่าการฯ ได้อนุมัติให้ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

6 มีนาคม 2538 คณะผู้จัดตั้งฯ ประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และอนุมัติรับสมาชิกใหม่อีก 6,149 ราย, อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่รวมทั้ง แบบฟอร์มต่างๆ อีก 8 ฉบับ

 

17 มีนาคม 2538 จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยท่านผู้ว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 781 ท่าน และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ รวม 21 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ ประธานกรรมการ

2. นายวิบูลย์ คูหิรัญ รองประธานกรรมการ 1

3. นายวุฒินันท์ สาตรพันธ์ รองประธานกรรมการ 2

4. นายเกรียงศักดิ์ ขันธรักษ์ รองประธานกรรมการ 3

5. นายวิบูลย์ จารุพาสน์ เหรัญญิก

6. ร.ต.อรุณ หวังสุข เลขานุการ

7. นายชาญ ถิระศุภะ กรรมการ

8. นายจรัล วงศ์วิวัฒน์ กรรมการ

9. นายภักดี ลิชฌน์เศรษฐ์ กรรมการ

10. นายชูเกียรติ ฆโนทัย กรรมการ

11. นายนรนิตย์ รังสีวิจิตรประภา กรรมการ

12. นายประโชค ทรงชน กรรมการ

13. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการ

14. นายวารี สาสนัส กรรมการ

15. นายสมบูรณ์ อุไรวัฒนา กรรมการ

16. นายวันชัย ตันติกรวรกุล กรรมการ

17. นายชนินทร์ สุวรรณเวลา กรรมการ

18. นายสนั่น นวลสุมา กรรมการ

19. นายผจญ สว่างแสน กรรมการ

20. นายวีระศักดิ์ อู่อ้น กรรมการ

21. นายวิหาญ มัติโก กรรมการ

 

จำนวนผู้เข้าชม
2189958

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1