เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

          ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ใช้เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) นับว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากสักเพียงใดมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่บังเกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สำหรับพวกเราซึ่งจะมีสถาบันการเงินเป็นของตนเองและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกในอนาคตเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการฯ (ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆตลอดจนคำปรึกษาและคำแนะนำอันมีค่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างมากต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งนี้ ซึ่งทำให้ภาระกิจบรรลุผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ และที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ก็คือ พนักงานกฟภ.ทุกท่าน ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด และยังพร้อมใจกันมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากสถาบันการเงินแห่งนี้ไม่มากก็น้อย สมดังเจตนารมณ์ดังที่ทุกท่านตั้งความปรารถนาไว้ทุกประการสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม
2190002

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1