ประกันชีวิต
เงื่อนไขความคุ้มครองโครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กับ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 1. สหกรณ์ตกลงให้บริษัทเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสมาชิกที่กู้เงินสามัญของสหกรณ์ตามเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน
 2. บริษัท จะให้ความคุ้มครองสมาชิกของสหกรณ์ ตามเงื่อนไขดังนี้
  1. สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1 จะต้องเป็นสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ โดยมีอายุระหว่าง 16-61 ปี โดยให้มีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่รับเงินกู้จากสหกรณ์
  2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ทุกกรณี 24 ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลก โดยได้รับเงินทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองกรณีสมาชิกทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย มีผลทำให้สมาชิกเป็นบุคคลไร้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยสิ้นเชิงตลอดไป และความทุพพลภาพนั้นมีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับเงินทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

             กรณีสมาชิกทุพพลภาพด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินทดแทนทันที โดยไม่ต้องรอผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ

             (1) สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถกลับมามองเห็นได้โดยสิ้นเชิงและตลอดไป
             (2) สูญเสียแขนหรือขาทั้งสองข้าง (ถูกตัดออกจากร่างกายที่เหนือข้อมือหรือข้อเท้า)
             (3) สูญเสียแขนหนึ่งข้างและขาหนึ่งข้าง(ถูกตัดออกจากร่างกายที่เหนือข้อมือและข้อเท้า)

  4. สมาชิกที่มีจำนวนเงินเอาประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท บริษัทจะให้ความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินเอาประกัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ แต่ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรก
  5. สมาชิกเดิมที่มีการทำประกันต่อเนื่อง แต่ไม่ครบ 1 ปี บริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันเต็มจำนวนเงินเอาประกันโดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ แต่ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายในปีแรก
  6. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการใหม่ หรือสมาชิกเดิมที่ขอเพิ่มทุนประกัน มีจำนวนเงินมากกว่า 1,500,000 บาท จะต้องแถลงสุขภาพทุกรายเพื่อประกอบการพิจารณารับทำประกัน
  7. สมาชิกเดิมที่มีการทำประกันต่อเนื่อง ครบ 1 ปี บริษัทจะให้ความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินเอาประกัน โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ
 3. บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันจากสหกรณ์เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 46.00 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท
 4. การจ่ายค่าเบี้ยประกันตามข้อ 3 สหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวมจ่ายให้แก่บริษัทเป็นรายเดือน ตามเวลาที่สหกรณ์กำหนด
 5. การพิจารณารับทำประกันวงเงินเกิน 1,500,000 บาท เมื่อบริษัทได้รับเอกสารคำขอเอาประกันแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณารับทำประกันประมาณ 2 สัปดาห์ โดยบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับเอกสารตัวจริงที่สหกรณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือตามที่สหกรณ์กำหนด

            กรณีสมาชิกของสหกรณ์มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีประวัติการรักษาโรคที่เป็นมาก่อนการรับทำประกัน บริษัทอาจพิจารณาให้สมาชิกตรวจสุขภาพเป็นรายๆ ได้ตามความจำเป็น

 6. การจ่ายสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่สหกรณ์ในฐานะผู้รับประโยชน์ ดังนี้
  1. กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้ดำเนินการจ่ายภายใน 7 วันทำการ
  2. กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยเกิน 1,500,000 บาท ให้ดำเนินการจ่ายภายใน 15 วันทำการ

             ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่เป็นตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6.2 บริษัทอาจขยายออกไปได้ตาม ความจำเป็นแต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยบริษัทต้องแจ้งเหตุผลการขยายเวลาให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การพิจสูจน์การเรียกร้องค่าสินไหมดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของบริษัท

 7. ในกรณีบริษัทจ่ายสินไหมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 6 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันที่พ้นกำหนดจนถึงวันที่ได้รับค่าสินไหมครบถ้วน
 8. บริษัทจะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการรับทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1