สวัสดิการต่าง ๆ
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์คืนให้กับผู้มีสิทธิ พ.ศ. 2560 PDF
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561 PDF
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) พ.ศ. 2564 PDF
ยกเลิกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1