อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ) 5.75 %
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ (LM) 5.75 %
เงินกู้ฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน (ฉป) 5.75 %
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้ำประกัน) (สป) , (สท) 6.00 %
เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้หุ้น/เงินฝากค้ำประกัน) (สห) , (สฝ) 5.75 %
เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (สช) 6.00 %
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อทรัพย์สิน (สส) 6.00 %
เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สภ) 4.50 %
เงินกู้สามัญสมาชิกเกษียณอายุ (กรณีพิเศษผ่อนชำระรายปี) (สก) เริ่มวันที่ 15 ก.ย.66 5.90 %
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน) (สศ) 4.50 %
เงินกู้สามัญสินเชื่อธนภิวัฒน์ (สธ) 6.00 %
เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ (สอ) 6.00 %
เงินกู้สามัญโควิด (สว) ปีที่ 1 - 2 5.50 %
เงินกู้สามัญโควิด (สว) ปีที่ 3 - ตลอดอายุสัญญา ตามหลักประกัน 5.75 - 6.00 %
เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ 4.50 %
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 4.50 %
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 1 - 6 (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 3.75 %
เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเบาใจ (พจ) ปีที่ 7 - ตลอดอายุสัญญา 5.50 %
เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผ่อนชำระรายปี (พท,พป) เริ่มวันที่ 15 ก.ย.66 5.90 %
เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ผ่อนชำระรายเดือน (พด) 5.75 %
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พล) 5.50 %
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (พอ) 5.50 %
เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม (ฉก) , (พก) 5.75 %
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท) 1.75 %
เงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินฝากส่วนเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) 1.25 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท) 2.75 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากส่วนเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท) 2.00 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (วงเงินฝากส่วนเกิน 15 ล้านบาทขึ้นไป) 1.25 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566) 3.75 %
เงินฝากประจำเพิ่มพูน
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีก่อนวันที่ 11 เมษายน 2565) 3.75 %
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2566) 3.50 %
เงินฝากประจำเพิ่มพูน (เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566) 3.75 %
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1