พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 PDF
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 PDF
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
ประมวลกฎหมายอาญา PDF
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1