ผู้ประสานงานสหกรณ์

รายชื่อผู้ประสานงาน สอ.กฟภ. ประจำปี  2566 – 2567

ลำดับสังกัดชื่อนามสกุลสำนักงานแฟ็กซ์มือถือLine ID
1 กฟน.1 เชียงใหม่ นายนิคม คงเมือง 10320
2 กฟน.1 เชียงใหม่ น.ส.ปิยนารถ เศรษฐ์เสถียรกุล 10324
3 กฟจ.เชียงใหม่ นายจารุตม์ วาฤทธิ์ 14020
4 กฟจ.เชียงใหม่ 2 นางวิชุดา ถาวรวงศ์ 053-896120 053-896122
5 กฟอ.ฝาง น.ส.ธนิษฐ์นันท์ ธรรมขันธ์053-453264 053-451145
6 กฟอ.สันป่าตอง น.ส.อัญชลี ปงกาวงค์ 053-355420
7 กฟอ.หางดง นางวรนุช แสนมงคล 053-441771 053-441176
8 กฟอ.สันทราย นายกรกฤต ศรีบุศยดี 053-491623
9 กฟอ.แม่ริม น.ส.สุภัคชญาธราพิทักษ์กุล 053-299082
10 กฟอ.จอมทอง นายมงคล หาญขว้าง 053-341224
11 กฟจ.ลำปาง น.ส.อรวรรณโพธิ์ฉาย 054-250445 054-250445
12 กฟอ.เกาะคา น.ส.สุดารัตน์ ณ ลำปาง 054-282260
13 กฟอ.เถิน นางรุ่งกานต์ ชัยเมืองมูล 054-291643 054-333305
14 กฟจ.ลำพูน นายวรากร กิติเดช 053-511297 053-511182
15 กฟจ.เชียงราย น.ส.ศิวพร วิธุรวานิชย์ 053-711399 053-715796
16 กฟอ.พาน น.ส.พิมพ์ทอง ใหม่ทา 053-659568 053-721912
17 กฟอ.แม่สาย น.ส.อนุสรา นิธิอนันต์สกุล 053-731741 053-731957
18 กฟอ.เทิง นางปัณณวรรธ บัวรวย 053-795393 053-795504
19 กฟจ.พะเยา นางสุวรรณี ปันสุข054-887092
20 กฟจ.แม่ฮ่องสอน นายเฉลิมชัยเชิดชูไพร 053-695014
21 กฟน.2 พิษณุโลก และ นายชุติเดช จิเนราวัต 055-320138 055-320197
กฟจ.พิษณุโลก (จุดรวมงาน)
22 กฟจ.พิจิตร และ นายคมกริช เสนานุช 055-711181 055-713995
กฟจ.กำแพงเพชร, กฟจ.ตาก, กฟจ.สุโขทัย (จุดรวมงาน)
23 กฟจ.อุตรดิตถ์ และ นายพันธกานท์ นนทธิ054-718019 054-718112
กฟจ.แพร่, กฟจ.น่าน (จุดรวมงาน)
24 กฟน.3 ลพบุรี นางอนัญญา อรรถกรกุลกิติ 036-411097
25 กฟน.3 ลพบุรี นางทิพย์สิตา หงษ์วรพัฒน์10023
26 กฟจ.ลพบุรี นางวัชรา ผาสุข 036-413290
27 กฟอ.พัฒนานิคม นายนันทภิวัธน์ไชยศาสตร์036-436518
28 กฟอ.โคกสำโรง นางโสภิน สิงห์มณี 036-442424 036-442424
29 กฟอ.ชัยบาดาล น.ส.พิมพ์ธิดาสภาภัก 16221 036-461989
30 กฟจ.นครสวรรค์ นางพรทิพย์ตันติวัฒนะผล 056-221112 056-226413
31 กฟอ.ลาดยาว นางขวัญใจ เกล็ดประทุม 056-271947 056-271877
32 กฟอ.ตาคลี น.ส.วิมลรัตน์ ลือสาคร 056-328021 056-261586
33 กฟจ.ชัยนาท น.ส.ธนัตติญา ทิพทรัพย์ 056-412499 056-414740
34 กฟจ.อุทัยธานี นายอนันตชิต เนียมสันเทียะ 056-537488+
35 กฟจ.สิงห์บุรี นายโชติพงศ์ มานะเปรม 036-507071 036-507076
36 กฟจ.เพชรบูรณ์ นายกิตติพงษ์ ตาแก้ว 14550 056-720748
37 กฟอ.หล่มสัก นายแมน คำสิงห์ 056-912121
38 กฟอ.หนองไผ่ นายจุฑารพ สุกโฉม 14951
39 กฟฉ.1 อุดรธานี นางญาดา พฤฒิฤทธิไกร 10955
40 กฟฉ.1 อุดรธานี นางพรพิไล แดงวังสะโม 10961
41 กฟจ.อุดรธานี นายรพีพงศ์พงศ์พัฒน์
42 กฟจ.อุดรธานี 2 (นิตโย) นางสมหญิง ธารประเสริฐ 042-932557 042-221768
43 กฟอ.กุมภวาปี นางมยุรา นามวงษา 042-202733
44 กฟอ.หนองหาน นายเฉลิมพงษ์ ศรวงษา 042-261193 042-261193
45 กฟจ.ขอนแก่น นางเบญจวรรณ ทวีวงศ์ 043-244496 043-244496
46 กฟจ.ขอนแก่น 2 น.ส.ศศิภาส์ ไชยคาม 043-470216 043-244201
47 กฟอ.บ้านไผ่ นายปรีชา นามวงษ์043-243902
48 กฟอ.ชุมแพ น.ส.พัชรินทร์ บุญดี 043-313039 043-312301
49 กฟจ.นครพนม น.ส.นิตยาพรมรักษ์ 042-516192 042-511222
50 กฟจ.เลย นางสุเรวดี เสาวนนท์ 042-811202 042-811974
51 กฟจ.สกลนคร นางสมปอง บุญมาก 042-972186 042-972190
52 กฟอ.พังโคน นางอภิสราพ่อบุตรดี042-77100
53 กฟอ.สว่างแดนดิน นางนัคมน อักษรจรรยา 042-721120 042-711489
54 กฟจ.หนองบัวลำภู นางดาราวรรณ ไชยเชษฐ์ 042-312373 042-312599
55 กฟจ.หนองคาย นางสุรีย์รัตน์ สุขสำราญ 042-990705 042-990717
56 กฟจ.บึงกาฬ น.ส.อมรรัตน์ เหลืองกระโทก 042-492954042-492960
57 กฟฉ.2 อุบลราชธานี นายรวินท์วัฒน์พลสิทธิ์10971
58 กฟฉ.2 อุบลราชธานี นายสุริยะ ภูอุทา 10956
59 กฟจ.อุบลราชธานี นางดารณี อู่ผลเจริญ 045-316033 045-316023
60 กฟอ.วารินชำราบ น.ส.นิสารัตน์ รอดหลง 045-396070 045-396107
61 กฟอ.พิบูลมังสาหาร นางนฤมล ทาปศรี 045-252549 045-441499
62 กฟอ.ตระการพืชผล นางอุษา ขันเลข 045-482201 045-481743
63 กฟอ.เดชอุดม นายประทีป วงศ์มาศ 045-361156 045-361998
64 กฟจ.ร้อยเอ็ด น.ส.ปุนัพสุ หลั่งน้ำสังข์ 043-514468 043-519910
65 กฟอ.เสลภูมิ นางจิตรา เวียงสงค์ 043-551457 043-551058
66 กฟจ.ศรีสะเกษ นางอัญญาพร หนองสูง045-911203 045-911202
67 กฟอ.ขุขันธ์ นางเรวดี ไกรสมสุข 045-671244
68 กฟอ.กันทรลักษ์ นายอภิชาติ สาลีเกิด 045-661823 045-661594
69 กฟจ.มหาสารคาม นายสุคนธ์ แพนพา 043-971301 043-971303
70 กฟจ.กาฬสินธุ์ นางณัชนิดาภรณ์ ภูกิ่งเงิน 043-815355
71 กฟอ.สมเด็จ น.ส.ธิดารัตน์ แห่งธรรม 043-860155 043-860152
72 กฟจ.อำนาจเจริญ นางขนิษฐาพุทธบุญ 045-511934 045-451252
73 กฟจ.ยโสธร น.ส.รัศมีกสิชล 045-711560 045-712200
74 กฟจ.มุกดาหาร นางอมรรัตน์ สุดเสน่ห์ 042-611873 042-613030
75 กฟฉ.3 นครราชสีมา นางปิยะทิพย์ อยู่บัว 10970 044-214340
76 กฟฉ.3 นครราชสีมา นายรพีธรรม จันทะดวง 10971 044-214340
77 กฟจ.นครราชสีมา น.ส.อุษา เต็นปักษี044-259291 044-259680
78 กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) นางภคอร ภักดิ์จัตุรัส 044-218309 044-218198
79 กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) นางนีรนุช ฤทธิวัชร 044-465805 044-465560
80 กฟอ.ปากช่อง นางณัฐอพัชวงธนาสาระศาลิน 044-313373
81 กฟอ.สีคิ้ว น.ส.ฉัตรชนก มะลิกุล 044-411251
82 กฟอ.โชคชัย น.ส.นิภาภรณ์ มะจะกรณ์ 14820
83 กฟอ.บัวใหญ่ น.ส.สิริกัญญา ชุดนอก 044-461683 044-461437
84 กฟอ.พิมาย นายกิตติพงษ์ ช. ศิริปุณย์ 044-471112 044-471006
85 กฟอ.ปักธงชัย นายคณพศอิทธิเกตุสกุล 044-284394
86 กฟจ.ชัยภูมิ นางมานิดา พิริยาพิทักษ์ภรณ์044-854118
87 กฟอ.ภูเขียว นางภูษณิศา บุษบงก์ 044-861188
88 กฟจ.สุรินทร์ น.ส.ธนนันท์ สิงห์ดารา 044-511045
89 กฟอ.ปราสาท นางฒาริกา กิตติวีรวงศ์ 044-551843 044-551263
90 กฟจ.บุรีรัมย์ นายทวีภัทรบำรุงไทยชัยชาญ 044-617618 044-614628
91 กฟอ.นางรอง นายปิยวัฒน์พงษพัง15054
92 กฟก.1 อยุธยา น.ส.จิณณรัตน์ กระจกเหลี่ยม 035-241142 035-323654
93 กฟก.1 อยุธยา น.ส.ปริญญาภรณ์ มีสมศักดิ์ 10159 035-323654
94 กฟจ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.บุษบงกชกิจพาณิชย์035-253616035-253616
95 กฟอ.บางปะอิน น.ส.ภัทราร์ นิยมจิตร 035-747896 035-747882
96 กฟอ.ท่าเรือ นางจรรยา กองสาสน 035-343199 035-341813
97 กฟอ.เสนา นางสาวพิจิตรา วงศ์เลิศอารักษ์14321 035-201029
98 กฟอ.วังน้อย นางสมพร ไม้หอม 035-797463 035-797463
99 กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ นายศิริชัยวัตร์ ไทยประดิษฐ์ 035-700178 035-700166
100 กฟจ.สระบุรี นายสุวิทย์ โพธิ์ทอง 036-230095
101 กฟอ.หนองแค น.ส.ชนัญชิดา แสงประทุม 036-380545 036-381097
102 กฟฟ.บ้านหินกอง น.ส.อัจฉรา ประสานพันธ์ 036-374881 036-379455
103 กฟอ.แก่งคอย นายพูนศักดิ์ ทองเจริญพร 036-262131
104 กฟอ.พระพุทธบาท นายสุนทร ชูก้าน 036-266750 036-267303
105 กฟจ.อ่างทอง นายโอภาส เอกชโย 16456
106 กฟจ.ปราจีนบุรี นายกิตติพจน์จิตติอาภรณ์
107 กฟอ.กบินทร์บุรี น.ส.พชรพรรณ ทองใบ 037-480818
108 กฟอ.ศรีมหาโพธิ น.ส.นภาพร โทสมทา037-218975
109 กฟจ.นครนายก นายอภิชาติ เจริญธรรม 037-312079 037-313473
110 กฟจ.สระแก้ว น.ส.ระพีพรรณป้อมกสันต์ 037-242719
111 กฟอ.อรัญประเทศ น.ส.เขมวรรณฤกษ์วิสาข์ 037-232047 037-233041
112 กฟจ.ปทุมธานี นายปราโมทย์ โสภณสฤษฎ์สุข 02-5817958 02-5817958
113 กฟจ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) นายบรรเจิด ขยายศรี 16152 02-0195790
114 กฟอ.ธัญบุรี นายฉัตรชัย บงกชรัตนเลิศ 02-9909146 02-5331044
115 กฟฟ.รังสิต นายศุภเสฎฐ์ ภาสบุตรอนงค์ 02-5168657 02-5163434
116 กฟอ.ลำลูกกา น.ส.จุฑามาศวรรณศิริ 02-1931901 02-1931933
117 กฟอ.คลองหลวง น.ส.มัลลิกา แก้วโสดา 17406 02-5987486
118 กฟอ.ลาดหลุมแก้ว นายทัศนัย ลายประหยัด 02-5812620 02-5818076
119 กฟก.2 ชลบุรี น.ส.ปณิดา ฐิติคุณาภัทร 10961
120 กฟก.2 ชลบุรี นายตันติกร อนันตกูล 10324
121 กฟจ.ชลบุรี นางรุ่งราตรี อนันตนนทก 14023 038-054709
122 กฟฟ.เมืองพัทยา น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม 038-221007 038-221003
123 กฟฟ.จอมเทียน น.ส.วรัญญา วงค์สถาน 038-111857 038-907898
124 กฟอ.พนัสนิคม น.ส.อรนุช ทองบุญมา 038-461033 038-461280
125 กฟอ.ศรีราชา นางนิภาพร สังข์แก้ว 038-322609 038-322500
126 กฟฟ.บางแสน นายถิรายุ ยุทธศิลป์เสวี 038-381071 038-383290
127 กฟอ.บ้านบึง นายชาญชัย ลี้ทรงศักดิ์ 038-445011 038-443992
128 กฟฟ.บึง นายธีรวุธ บุตรศรี 038-350827 038-350863
129 กฟอ.พานทอง นายณภัทร วงษ์อุไร 038-452314 038-452500
130 กฟฟ.แหลมฉบัง น.ส.แสงรวี กลั่นเฉื่อย 038-182562
131 กฟจ.ระยอง นางบุบผา คชรินทร์ 038-613260 038-620922
132 กฟอ.แกลง นายสมบัติ หุ่นเก่า 038-672684 038-671794
133 กฟอ.บ้านฉาง นางผาสุโกเอี่ยมสุข 038-601855
134 กฟฟ.มาบตาพุด นางสุรีรัตน์ กลิ่นใย 038-684501 038-684760
135 กฟอ.ปลวกแดง น.ส.กาญจนี อรุณรัศมี 038-659492 038-659573
136 กฟอ.บ้านค่าย น.ส.กัญญลักษณ์ศรีสุขโข 038-641380 038-642114
137 กฟจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.อรณิชชา สวนทวี 038-130212 038-130211
138 กฟอ.บางปะกง นางภิรมย์พร ปานสกุณ 038-532063 038-532984
139 กฟอ.พนมสารคาม น.ส.ภาวิณี พรหมสวัสดิ์ 038-554070
140 กฟจ.จันทบุรี น.ส.ฉันทิศา แน่นหนา 039-322107 039-314036
141 กฟอ.สอยดาว น.ส.วิมล ซาตี 039-421714 039-381391
142 กฟจ.ตราด น.ส.วัชรี พินผล 039-522830 039-524667
143 กฟก.3 นครปฐม นางมลธิกา เหมปั้น 10973
144 กฟก.3 นครปฐม น.ส.สุกัญญา ร่มโพรีย์ 10971 10972
145 กฟจ.นครปฐม นางอังคณา ศิริจิตร 034-243053 034-250803
146 กฟอ.สามพราน นางยุบล เปรมพรหม 034-322860
147 กฟอ.นครชัยศรี น.ส.กรรณิกา ระวังงาน 14521 034-333463
148 กฟอ.บางเลน นายวัชโรดม ธชีพันธ์ 034-302555 034-391086
149 กฟอ.กำแพงแสน นางบังอร มีจั่นเพชร 034-353203 034-353202
150 กฟจ.สมุทรสาคร นายสมพล ลอนิกูล 034-427119
151 กฟจ.สมุทรสาคร 2 นางกาญจนา แก่นน้อย 034-483112 034-483027
152 กฟฟ.โคกขาม นางสุจิตรา บุญโต 034-870037 034-870053
153 กฟอ.กระทุ่มแบน น.ส.อมรมาศ ศรีสมบัติ 034-471904 034-473993
154 กฟฟ.อ้อมน้อย นางนราวดี ชำนาญ 02-4200807 02-4200803
155 กฟจ.สุพรรณบุรี น.ส.ลลิตา ดีเสมอ 038-535234 035-535160
156 กฟอ.อู่ทอง น.ส.ปรีดาพร เสนสุกรี 035-551524 035-552996
157 กฟอ.เดิมบางนางบวช นางภัสสร โพธิ์ศรี 035-515999
158 กฟจ.กาญจนบุรี นางเอมอัชฌา นันตติกูล 14725
159 กฟอ.บ่อพลอย ว่าที่ ร.ต.วสันต์ กันภัย 034-581638 034-851638
160 กฟอ.ท่ามะกา น.ส.ปภัสศิริ สุขพัฒนา 034-543028 034-542557
161 กฟอ.บ้านโป่ง นายจาตุรงค์ ดิษฐคำเริง 032-201294 032-200379
162 กฟต.1 เพชรบุรี นางญริดา สืบสาย 10559 032-598535
163 กฟต.1 เพชรบุรี น.ส.นพมล พุ่มพวง 10964 032-415490
164 กฟจ.เพชรบุรี นางกานต์ธีรา แก้วเงิน 032-426214 032-426084
165 กฟอ.ชะอำ นางงามพริ้ม ครึกครื้น 032-471534 032-471410
166 กฟจ.ราชบุรี นางวรานิษฐ์ วิชิตไพบูลย์ 032-337520 032-325442
167 กฟอ.โพธาราม นางวรรณเพ็ญ พัวศิริมิตร 032-231044 032-231651
168 กฟอ.จอมบึง นางสุภิญญา คล้ำประเสริฐ 032-261878 032-261000
169 กฟจ.สมุทรสงคราม นางกุลธิดา ภัทรธีรนนท์ 034-714123 034-714519
170 กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปัญจบุตร รุดดิษฐ์ 032-611004 032-601542
171 กฟอ.หัวหิน น.ส.ศิริมา จินดาโชติ 032-512215 032-516437
172 กฟอ.ปราณบุรี นายธีระยุทธ แสงอรุณ 14655 032-651835
173 กฟอ.บางสะพาน นายพรรษา ครามทอง 032-691300
174 กฟจ.ชุมพร น.ส.กัลยาณี เมดาม 077-534113 077-534116
175 กฟอ.ท่าแซะ นางวิระวรรณ โพธิ์ศรีทอง 077-599250 077-584359
176 กฟอ.หลังสวน นายกิจธนาพัฒน์ สุวรรณ์ฉวี 077-541010
177 กฟจ.ระนอง นายพิชิต ทองมณี 14120 14180
178 กฟต.2 นครศรีธรรมราช นางกิตติมาภรณ์ ยศสมุทร 075-378261
179 กฟต.2 นครศรีธรรมราช นางกชวรรณ รจิตานนท์ 075-378438
180 กฟจ.นครศรีธรรมราช นางพรทิพย์ บุญศรีโรจน์ 075-346955 075-347324
181 กฟอ.ท่าศาลา นางจันทิมา ชาวบ้านจีน 075-521570 075-522201
182 กฟอ.ทุ่งสง น.ส.ณิชมน หนูยิ้มซ้าย 075-450713 075-450827
183 กฟอ.ปากพนัง นางโสภา สุขเสนา 075-517111 075-517815
184 กฟจ.สุราษฏร์ธานี นายจริยวัตร จอมคำ 077-272100
185 กฟอ.เวียงสระ น.ส.ดารุณี ทองเนื้องาม 077-361100 077-362018
186 กฟอ.พุนพิน นายทรงพร จันทจร 077-311473
187 กฟอ.กาญจนดิษฐ์ น.ส.กนิษฐริน จิโนวัฒน์ 15220 077-399414
188 กฟอ.เกาะสมุย น.ส.ปรีดาวรรณ จันทร์เจนจบ 077-421100 077-332822
189 กฟจ.ภูเก็ต นายเอกรัตน์ เกิดทรัพย์ 076-224029 076-219966
190 กฟอ.ถลาง นางทิพวรรณ เจริญพงษ์ 076-386880 076-386878
191 กฟฟ.ป่าตอง น.ส.ธัญญปาณ แพทย์ขิม 076-346227 076-346226
192 กฟจ.ตรัง นางมนนภา สินเจริญกุล 075-581186 075-581188
193 กฟอ.ห้วยยอด น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 075-271054 075-271555
194 กฟจ.กระบี่ นางพรพิศ ปรีชานุสิทธิ์ 075-611990 075-621430
195 กฟจ.พังงา น.ส.นภวรรณ ภูเก้าล้วน 076-412162 076-411568
196 กฟอ.ตะกั่วป่า น.ส.ยุวดี ชำนาญ 076-471483 076-471006
197 กฟต.3 ยะลา นางมณฑา สังข์ขาว 074-200621 074-200622
198 กฟต.3 ยะลา นายกุพพันติ์ อันตรเสน 074-200621 074-200622
199 กฟจ.ยะลา นางสมบูรณ์ นิยมเจริญ 073-274884 074-274890
200 กฟอ.เบตง น.ส.พรรณภา ชุมภู 073-232036 073-231912
201 กฟจ.สงขลา น.ส.ไปรยา แซ่ด่าน 074-330140 074-330140
202 กฟอ.ระโนด น.ส.ธิดารัตน์หวานดี 074-392982 074-392360
203 กฟอ.สะเดา น.ส.กัญญาพัชร์ กีรติกรจารุณัฐ 074-523203 074-523201
204 กฟอ.จะนะ นางสุมณฑา ประยูร 074-207563 074-207564
205 กฟอ.หาดใหญ่ นางภัณฑ์พิศ ตั้งสิริตระกูล 074-806101 074-806109
206 กฟจ.พัทลุง น.ส.ศศินี ณ พัทลุง 074-671584 074-671585
207 กฟจ.ปัตตานี น.ส.นริศรา พรสุวรรณ 073-460112 073-460110
208 กฟอ.สายบุรี น.ส.จุฑารัตน์ พะลีราช 073-411007 073-411350
209 กฟจ.สตูล นางลำยอง ชูแก้ว 074-711703 074-721170
210 กฟจ.นราธิวาส น.ส.ปรีญาณี ซุ่นสกุล 073-532306 073-532308
211 กฟอ.สุไหงโก-ลก นายอาลียาส ดือราแม 073-630612 073-630613

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1