เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิก
ที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์  ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันไม่เกิน  ร้อยละ  10  ต่อปี
เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์
ในระหว่างปี  แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

วิธีการคิดเงินปันผล

               มีวิธีคิดดังนี้             เงินปันผล = ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                                              100                 จำนวนวัน(ในปี)

ตัวอย่าง   นายบุญมี  มียอดเงินทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2562  จำนวน  100,000  บาท  ระหว่างปี 2563 นายบุญมี ส่งเงินค่าหุ้น
                  เดือนละ  1,000  บาท   และวันที่  15  มีนาคม  2563  นายบุญมี  ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  8,000  บาท   
                  เพราะฉะนั้น นายบุญมี  จะมียอดทุนเรือนหุ้น   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563   จำนวน  120,000  บาท
                  (100,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 8,000)
สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ  5.50
 
จากตัวอย่าง    จะต้องแยกคำนวณ  3  ส่วน    คือ

1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2562  จำนวน 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผล = 100,000 x 5.50/100 = 5,500 บาท
2) ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563  นายบุญมี ส่งเดือนละ 1,000 บาท  (หักจากเงินเดือน)  ต้องคำนวณรายวัน ดังนี้

วันที่หักเงินเดือนทุนเรือนหุ้นจำนวนวันคำนวณจากวันที่หักเงินเดือนถึง 31 ธ.ค.63การคำนวณเงินปันผลเงินปันผลที่ได้
27 ม.ค.631,0003401,000 x 5.50/100 x 340/366=  51.09
27 ก.พ.631,0003091,000 x 5.50/100 x 309/366=  46.43
27 มี.ค.631,0002801,000 x 5.50/100 x 280/366=  42.08
27 เม.ย.631,0002491,000 x 5.50/100 x 249/366=  37.42
27 พ.ค.631,0002191,000 x 5.50/100 x 219/366=  32.91
26 มิ.ย.631,0001891,000 x 5.50/100 x 189/366=  28.40
24 ก.ค.631,0001611,000 x 5.50/100 x 161/366=  24.19
27 ส.ค.631,0001271,000 x 5.50/100 x 127/366=  19.08
25 ก.ย.631,000981,000 x 5.50/100 x 98/366=  14.73
27 ต.ค.631,000661,000 x 5.50/100 x 66/366=  9.92
27 พ.ย.631,000351,000 x 5.50/100 x 35/366=    5.26
25 ธ.ค.631,00071,000 x 5.50/100 x 7/366=    1.05
รวม12,000เงินปันผล= 312.56

3) ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี 2563  วันที่  15  มีนาคม  2563   นายบุญมี ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  8,000  บาท
     (คำนวณจากวันที่ซื้อ  15  มี.ค. 2563   ถึง  วันที่  31  ธ.ค. 2563)   รวม  292  วัน
วิธีคำนวณ      เงินปันผล  =  ทุนเรือนหุ้น  x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                         100                 จำนวนวัน(ในปี)    

                                              =       8,000  x      5.50    x   292    =  351.04  บาท
                                                                          100         366
นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน =  5,500 + 312.56 + 351.04  =  6,163.60  บาท

เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น    6,163.60    บาท

วิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

                 นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง  12  เดือน  (ม.ค. –  ธ.ค.)  ได้ยอดรวมเท่าใด
คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน   ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง    นายบุญมี  กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2563 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท
สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.57 

                   วิธีคำนวณ       เงินเฉลี่ยคืน   =   ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดปี 2563  x   อัตราเฉลี่ยคืน

                                                                 =            120,000   x    10.57      =    12,684.00    บาท
                                                                                                      100

เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น    12,684.00    บาท

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแต่ละปี

รายการ/ประจำปี2554255525562557255825592560256125622563
เงินปันผล6.506.156.206.206.206.206.206.206.005.50
เงินเฉลี่ยคืน13.7513.0514.0015.0015.0012.3012.5012.5011.7510.57

หมายเหตุ    ตั้งแต่ปี 2543  สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10  ตามประกาศกฎกระทรวง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1