เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิกที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น


วิธีการคำนวณเงินปันผล

ตัวอย่าง

  • นายบุญมี มียอดเงินทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2562 จำนวน 100,000 บาท ระหว่างปี 2563 นายบุญมีส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท และวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายบุญมี ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 8,000 บาท เพราะฉะนั้น นายบุญมีจะมียอดทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 120,000 บาท (100,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 8,000)
  • ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.50

จากตัวอย่าง จะต้องแยกคำนวณ 3 ส่วน คือ

1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2562 จำนวน 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผล = 100,000 x 5.50/100 = 5,500 บาท

2) ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 นายบุญมี ส่งเดือนละ 1,000 บาท (หักจากเงินเดือน) ต้องคำนวณรายวัน ดังนี้

วันที่หักเงินเดือนทุนเรือนหุ้นจำนวนวัน*การคำนวณเงินปันผลเงินปันผลที่ได้
27 ม.ค. 631,0003401,000 x 5.50/100 x 340/365=51.09
27 ก.พ. 631,0003091,000 x 5.50/100 x 309/365=46.43
27 มี.ค. 631,0002801,000 x 5.50/100 x 280/365=42.08
27 เม.ย. 631,0002491,000 x 5.50/100 x 249/365=37.42
27 พ.ค. 631,0002191,000 x 5.50/100 x 219/365=32.91
26 มิ.ย. 631,0001891,000 x 5.50/100 x 189/365=28.40
24 ก.ค. 631,0001611,000 x 5.50/100 x 161/365=24.19
27 ส.ค. 631,0001271,000 x 5.50/100 x 127/365=19.08
25 ก.ย. 631,000981,000 x 5.50/100 x 98/365=14.73
27 ต.ค. 631,000661,000 x 5.50/100 x 66/365=9.92
27 พ.ย. 631,000351,000 x 5.50/100 x 35/365=5.26
27 ธ.ค. 631,00071,000 x 5.50/100 x 7/365=1.05
12,000เงินปันผล312.56
หมายเหตุ : จำนวนวัน คำนวณจากวันที่หักเงินเดือนถึง 31 ธ.ค.63

3) ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี 2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายบุญมี ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 8,000 บาท (คำนวณจากวันที่ซื้อ 15 มี.ค. 2563 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2563) รวม 292 วัน

วิธีคำนวณ

นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน = 18,000 + 341.26 + 409.32 = 18,750.58 บาท

เพราะฉะนั้น นายบุญมีจะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 18,750.58 บาท


วิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค.) ได้ยอดรวมเท่าใด คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง

  • นายบุญมี กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2562 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,500 บาท
  • ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 11.75
วิธีคำนวณ

เพราะฉะนั้น นายบุญมี จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น 6,286.25 บาท

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแต่ละปี

รายการ / ประจำปี25532554255525562557255825592560256125622563
เงินปันผล6.506.506.156.206.206.206.206.206.206.005.50
เงินเฉลี่ยคืน13.7513.7513.0514.0015.0015.0012.3012.5012.5011.7510.57

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2543 สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตามประกาศกฎกระทรวง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1