เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เงินปันผล คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยคิดคำนวณจากเงินของสมาชิก
ที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์  ในอัตราที่ประกาศตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันไม่เกิน  ร้อยละ  10  ต่อปี
เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์
ในระหว่างปี  แต่หากสมาชิกผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

วิธีการคิดเงินปันผล

               มีวิธีคิดดังนี้             เงินปันผล = ทุนเรือนหุ้น x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                                              100                 จำนวนวัน(ในปี)

ตัวอย่าง   นายบุญมี  มียอดเงินทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2563  จำนวน  100,000  บาท  ระหว่างปี 2564 นายบุญมี ส่งเงินค่าหุ้น
                  เดือนละ  1,000  บาท   และวันที่  15  มีนาคม  2564  นายบุญมี  ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  10,000  บาท   
                  เพราะฉะนั้น นายบุญมี  จะมียอดทุนเรือนหุ้น   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564   จำนวน  122,000  บาท
                  (100,000 + (1,000 x 12 = 12,000) + 10,000)
สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ  5.04
 
จากตัวอย่าง    จะต้องแยกคำนวณ  3  ส่วน    คือ

1) ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2563  จำนวน 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผล = 100,000 x 5.04/100 = 5,040 บาท
2) ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2564  นายบุญมี ส่งเดือนละ 1,000 บาท  (หักจากเงินเดือน)  ต้องคำนวณรายวัน ดังนี้

วันที่หักเงินเดือนทุนเรือนหุ้นจำนวนวันคำนวณจากวันที่หักเงินเดือนถึง 31 ธ.ค.64การคำนวณเงินปันผลเงินปันผลที่ได้
27 ม.ค.641,0003391,000 x 5.04/100 x 339/365=  46.81
25 ก.พ.641,0003101,000 x 5.04/100 x 310/365=  42.81
26 มี.ค.641,0002811,000 x 5.04/100 x 281/365=  38.80
27 เม.ย.641,0002491,000 x 5.04/100 x 249/365=  34.38
27 พ.ค.641,0002191,000 x 5.04/100 x 219/365=  30.24
25 มิ.ย.641,0001901,000 x 5.04/100 x 190/365=  26.24
23 ก.ค.641,0001621,000 x 5.04/100 x 162/365=  22.37
27 ส.ค.641,0001271,000 x 5.04/100 x 127/365=  17.54
27 ก.ย.641,000961,000 x 5.04/100 x 96/365=  13.26
27 ต.ค.641,000661,000 x 5.04/100 x 66/365=  9.11
26 พ.ย.641,000361,000 x 5.04/100 x 36/365=    4.97
27 ธ.ค.641,00051,000 x 5.04/100 x 5/365=    0.69
รวม12,000เงินปันผล= 287.22

3) ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี 2564  วันที่  15  มีนาคม  2564   นายบุญมี ซื้อหุ้นเพิ่มอีก  10,000  บาท
     (คำนวณจากวันที่ซื้อ  15  มี.ค. 2564   ถึง  วันที่  31  ธ.ค. 2564)   รวม  292  วัน
วิธีคำนวณ      เงินปันผล  =  ทุนเรือนหุ้น  x  อัตราเงินปันผล  x  ระยะเวลา(จำนวนวัน)
                                                                         100                 จำนวนวัน(ในปี)    

                                              =       10,000  x      5.04    x   292    =  403.20  บาท
                                                                          100         365
นำยอดเงินที่คำนวณได้จากทั้ง 3 ส่วน มารวมกัน =  5,040 + 287.22 + 403.20  =  5,730.42  บาท

เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น    5,730.42    บาท

วิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

                 นำยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ในแต่ละเดือนทั้ง  12  เดือน  (ม.ค. –  ธ.ค.)  ได้ยอดรวมเท่าใด
คูณด้วยอัตราเงินเฉลี่ยคืน   ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติกำหนดให้ในปีนั้น

ตัวอย่าง    นายบุญมี  กู้เงินจากสหกรณ์และจ่ายดอกเบี้ยตลอดปี 2564 ให้กับสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท
สมมุติ  ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 10.35 

                   วิธีคำนวณ       เงินเฉลี่ยคืน   =   ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดปี 2564  x   อัตราเฉลี่ยคืน

                                                                 =            100,000   x    10.35      =    10,350.00    บาท
                                                                                                      100

เพราะฉะนั้น  นายบุญมี จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น    10,350.00    บาท

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแต่ละปี (ย้อนหลัง)

รายการ/ประจำปี2555255625572558255925602561256225632564
เงินปันผล6.156.206.206.206.206.206.206.005.505.04
เงินเฉลี่ยคืน13.0514.0015.0015.0012.3012.5012.5011.7510.5710.35

หมายเหตุ    ตั้งแต่ปี 2543  สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 10  ตามประกาศกฎกระทรวง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1