บริจาคเงินช่วยเหลือในการเผาศพผู้ติดเชื้อ Covid-19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 สอ.กฟภ. โดยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

กรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในการเผาศพผู้ติดเชื่อ Covid-19

ให้แก่ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 40,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1