ข่าวประกาศ
15 ก.ย. 2566 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2565 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
15 ก.ย. 2566 ปรับลดค่าธรรมเนียมการถอนและเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝาก
11 ก.ย. 2566 ประกาศ การปรับเปลี่ยนหมายเลขบัญชีเงินฝากทุกประเภท
8 ก.ย. 2566 การจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2566
8 ก.ย. 2566 การปรับลดการจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้พิเศษ แบบผ่อนรายปี สำหรับสมาชิกพ้นสภาพ
8 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
30 ส.ค. 2566 การปลอมหรือดัดแปลง หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร
9 ส.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ฯ
27 ก.ค. 2566 โครงการ เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์
3 ก.ค. 2566 การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1