ข่าวประกาศ
14 พ.ค. 2564 ขยายเวลางดรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ชั่วคราว ครั้งที่ 2
20 เม.ย. 2564 ประกาศ เลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 ประกาศ แจ้งปรับเวลาการปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
9 เม.ย. 2564 โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ ขยายเวลาถึง 31 พ.ค. 64
7 เม.ย. 2564 เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
30 มี.ค. 2564 ผู้สมัครเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการปี 64
30 มี.ค. 2564 แจ้งวันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2564
12 มี.ค. 2564 ขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินค้างบัญชีเกิน 10 ปี
8 มี.ค. 2564 แก้ไขระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ
25 ก.พ. 2564 การเปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์วันประชุมใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1