ข่าวประกาศ
19 ก.ค. 2564 การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
15 ก.ค. 2564 งดรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ชั่วคราว
5 ก.ค. 2564 หลีกเลี่ยงการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
28 มิ.ย. 2564 การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณล่วงหน้า
10 มิ.ย. 2564 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
1 มิ.ย. 2564 การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 ประกาศ เลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 ประกาศ แจ้งปรับเวลาการปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
9 เม.ย. 2564 โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ ขยายเวลาถึง 31 พ.ค. 64
7 เม.ย. 2564 เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ที่อยู่ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1