ข่าวประกาศ
17 ต.ค. 2564 ผู้สมัครเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการปี 64
12 ต.ค. 2564 แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อเขตลงทะเบียนเลือกตั้ง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมอาชีพเสริม
17 ก.ย. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมอาชีพเสริม
27 ส.ค. 2564 โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ Covid-19
13 ส.ค. 2564 การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3
28 มิ.ย. 2564 การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณล่วงหน้า
10 มิ.ย. 2564 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
1 มิ.ย. 2564 การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 ประกาศ เลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1