รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2559
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 มิ.ย. 2559

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 (จ.กระบี่)

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 (จ.กระบี่)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1