การจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาปี 2557
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 4 ก.ย. 2557

ผู้มีรายชื่อติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเขตที่สังกัด

เขตที่ยังไม่แสดงรายชื่อติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเขตที่สังกัดได้ครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1