มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สอ.กฟภ. โดยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 36,000 บาท สำหรับห้องรับรองผู้เกษียณอายุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1