สวัสดิการ
กรณีสมาชิกเสียชีวิตต้องทำอย่างไรและได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง
  1. ให้ผู้รับโอนประโยชน์ ส่งสำเนาใบมรณบัตรแจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  2. ผู้รับโอนประโยชน์ต้องยื่นหนังสือขอรับทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต โดยได้รับสวัสดิการ คือ
    • สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) วงเงินตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุด 50,000 บาท
    • สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก วงเงิน 50,000 บาท

ติดต่อขอรับทุนสวัสดิการได้ที่ทำการสหกรณ์ โทรภายใน 6888 หรือ 02-0096888 ต่อ 2733,2734

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1