ทุนเรือนหุ้น
สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษเพิ่มจากที่หักรายเดือนได้จำนวนเท่าไร ?

สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบ 5 ล้านบาท ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและซื้อหุ้นพิเศษ

 1. สมาชิกที่ถือครองหุ้นไม่ครบ 5 ล้านบาท แยกเป็น
  1. สมาชิกเกษียณอายุ หรือ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
   1. สามารถนำเงินที่ได้รับจากการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทุกประเภท เช่น เงิน กสช. ค่าตอบแทน เงินชดเชยการจ้าง (ยอดสุทธิหลังหักภาษีแล้ว) มาซื้อหุ้นพิเศษได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือครองเดิมแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท
   2. กรณีถือครองหุ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 20,000 บาท
  2. สมาชิกที่ยังไม่พ้นสภาพพนักงาน กฟภ. หรือ สอ.กฟภ.
   1. ให้ซื้อหุ้นรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น
   2. ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนบวกค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

ตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1