ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน PDF
เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม PDF
เงินกู้สามัญทั่วไป (ใช้บุคคลค้ำประกัน) PDF
เงินกู้พิเศษสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน ผ่อนชำระรายเดือน PDF
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ PDF
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1