เงินฝาก
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มใบเปิดบัญชีเงินฝาก / ใบแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ย / ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝาก / ใบขอถอนเงินฝากผ่านเครื่อง atm PDF
บันทึกแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก PDF
ใบถอนเงินฝาก PDF
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก PDF
แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ PDF
ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากสหกรณ์ PDF
ใบแสดงเจตจำนงนำเงิน กสช. ที่คงไว้ ซื้อหุ้น/ฝากเงิน PDF
แบบฟอร์มการฝากเงินแบบหักบัญชีเงินเดือน PDF
หนังสือขอถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATM PDF
หนังสือขอยกเลิกการถอนเงินฝากผ่าน ATM PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1