เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
สัญญาเงินกู้สามัญโควิด PDF
แบบฟอร์มคำขอพักชำระเงินต้น PDF
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต PDF
หนังสือยินยอม (ผู้กู้) ให้หักเงินซื้อหุ้น PDF
สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เริ่มใช้ 19 ธ.ค.62) PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป (สำหรับสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน) PDF
สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป (ปรับปรุง พ.ย.63) PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษ เอทีเอ็ม (เริ่มใช้ 21 ต.ค.62) PDF
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (เริ่มใช้ 3 ธ.ค.62) PDF
ยกเลิกสัญญา ATM (หน้า1) / ยกเลิกสัญญา ATM และให้หักหนี้คงค้างจากยอดเงินกู้ใหม่ (หน้า2) PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1