เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV PDF
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ PDF
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ (สำหรับสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน ผ่อนรายปี) PDF
บันทึกยืนยันการค้ำประกัน (ขอลดผู้ค้ำประกัน) PDF
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต PDF
หนังสือยินยอม (ผู้กู้) ให้หักเงินซื้อหุ้น PDF
สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป (สำหรับสมาชิกพ้นสภาพพนักงาน) PDF
สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1