เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ พ.ศ. 2566 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ พ.ศ. 2566 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV พ.ศ. 2566 PDF
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ พ.ศ. 2566 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ พ.ศ. 2566 PDF
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 PDF
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 PDF
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 PDF
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1