เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 (ยกเลิก) PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 PDF
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 (ยกเลิก) PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 PDF
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ที่อยู่ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1