เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563 PDF
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ (เพื่อซื้อทรัพย์สิน) PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” พ.ศ. 2562 PDF
ประกาศว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ว่าด้วย รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ. 2565 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1