เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563 PDF
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ (เพื่อซื้อทรัพย์สิน) PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2565 PDF
หลักเกณฑ์ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” พ.ศ. 2562 PDF
ประกาศว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2565 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1