เงินฝาก
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2559 PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 PDF
ยกเลิกประกาศกำหนดให้สมาชิกที่มีการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ ตั้งแต่วงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป จะไม่สามารถทำธุรกรรมฝากเงินกลับเข้าในบัญชีเดิมได้อีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน พ.ศ. 2559 PDF
หลักเกณฑ์การรับเงินฝากออมทรัพย์และการรับเงินฝากประจำเพิ่มพูน PDF
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดบัญชีและการถอนเงินฝากทุกประเภท โดยใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1