สวัสดิการต่าง ๆ
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2566 ( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 ) PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2566 ( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ) PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2566 ( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ) PDF
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2566 ( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ) PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2566 ( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ) PDF
ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์ พ.ศ. 2543 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2560 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2566 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1