สวัสดิการต่าง ๆ
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่ลาออกจากสหกรณ์ พ.ศ. 2543 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2560 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2555 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548 PDF
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2562 PDF
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556 PDF
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 PDF
ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1