เงินกู้
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน PDF
สัญญาเงินกู้พิเศษ เอทีเอ็ม PDF
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย PDF
ยกเลิกสัญญา ATM (หน้า1) / ยกเลิกสัญญา ATM และให้หักหนี้คงค้างจากยอดเงินกู้ใหม่ (หน้า2) PDF
หนังสือรับรองภาระหนี้ ธ.กรุงไทย PDF
สัญญาเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน PDF
สัญญาเงินกู้สามัญใช้เงินฝากค้ำประกัน PDF
สัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน PDF
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1