เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

การรับชำระเงิน Bill payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 

 

คือ บริการรับชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ สำหรับธุรกรรมที่สมาชิกจะใช้บริการผ่านระบบ Bill Payment ได้คือ :

* การฝากเงินสหกรณ์

* การซื้อหุ้นเพิ่ม

* การชำระหนี้สหกรณ์

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

1. กรอกรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน ส่วนบน (สำหรับสมาชิก) และส่วนล่าง (สำหรับธนาคาร) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร)

Ref.1 คือ เลขที่สมาชิก

Ref.2 มี 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือ วัตถุประสงค์ เป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น 002 หมายถึงการฝากเงิน

ส่วนที่ 2 คือ เลขที่บัญชีเงินฝากที่ท่านได้เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ (ตัวเลข 10 หลัก) หรือ

เลขที่สัญญาเงินกู้ (ตัวเลข 8 หลัก) หรือเว้นว่างไว้กรณีซื้อหุ้น (กรณีพิเศษ)

2. ยื่นชำระเงินได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 7 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ

       > ธนาคารกรุงไทย > ธนาคารธนชาต
       > ธนาคารทหารไทย > ธนาคารกรุงเทพ
       > ธนาคารกรุงศรีอยุธยา > ธนาคารกสิกรไทย
       > ธนาคารไทยพาณิชย์  

 

ค่าธรรมเนียมบริการ Bill Payment (ธนาคารจะเรียกเก็บจากสมาชิก)

- ธนาคารกรุงไทย รายการละ 10 บาท ทุกวงเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ธนาคารธนชาต รายการละ 10 บาท ทุกวงเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ธนาคารทหารไทย รายการละ 10 บาท ทุกวงเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ 

- ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์

ในเขตสำนักงานหักบัญชี   10 บาท / รายการ / ทุกวงเงิน

นอกเขตสำนักงานหักบัญชี 20 บาท / รายการ / วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีมียอดเงินเกินกว่า 100,000 บาท ธนาคารจะคิดเพิ่มอัตราร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท / รายการ

ทั้งนี้ สมาชิกไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบโอนมาที่สหกรณ์

 

จำนวนผู้เข้าชม
1946607

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1