รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 (ม.ค. – ส.ค.) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค.) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค.) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค.) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2560 (มิ.ย. – ธ.ค.) PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1